Wintertellingen 2011-2012

⇐Terug

<Vorige                        Volgende>

Maart 2012

 

 

 

 

 

dd

 

17-03

tp = ter plaatse, ov = overvliegend

Kavel:zonder 4a,12

soort Berkheide strand/zee
Lentevr.
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 9 3200 Slechtvalk 1 K2
90 Fuut 5 4 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 1
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 1 6
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 27 59 2 33 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 8 2
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 117 28
1210 Grote Zilverreiger 1 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 3 2 5 4500 Scholekster 2
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 10 2 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 8 1
1540 Wilde Zwaan 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 5
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 55 37 2 21 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 18 7 4 5180 Bokje
1670 Brandgans 5190 Watersnip 6
1680 Rotgans 5290 Houtsnip
1700 Nijlgans 17 12 8 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp 1
1790 Smient 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 2 6 5460 Tureluur 1
1840 Wintertaling 21 4 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 136 28 5530 Witgat
1862 Boereneend 22 4 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 46 3 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 6 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 24 6 5820 Kokmeeuw 11 45
2030 Kuifeend 159 11 5900 Stormmeeuw 18 10
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 10 1 5
2180 Brilduiker 2 5920 Zilvermeeuw 30 2 24
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw 2
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 2 1 6680 Holenduif 6 4 10
2670 Havik 5 1 1 6700 Houtduif 40 37 28
2690 Sperwer 4 1 6840 Turkse Tortel
2870 Buizerd 9 2 4 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 6 1 16
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 1 1 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 73 2
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 152 5
8310 IJsvogel 14790 Boomklever 1
8560 Groene Specht 6 2 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 24 1 14890 Boomkruiper 16
8870 Kl. Bonte Specht 2 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 28 4 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 1 3 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 42 2
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 59 7 1
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 54 54
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 40 7 31 15671 Zwarte Kraai 104 2 46
10141 Waterpieper 1 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 1 6 50
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus 4 1
10200 Witte Kwikstaart 2 6 2 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 98 3 10
10660 Winterkoning 47 3 16380 Keep 1
10840 Heggenmus 92 2 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 25 1 16490 Groenling 5 2 6
11040 Nachtegaal 16530 Putter 16 6 23
11062 Witsterblauwborst 1 2 16540 Sijs 2
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 3 14
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 18 16 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 7 1 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 76 4 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 17100 Goudvink 7
12000 Zanglijster 11 5 17170 Appelvink 3
12010 Koperwiek 5 1 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 2 1 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 26 23
12480 Grote Karekiet Raaf 1
12500 Bosrietzanger Cetti’s Zanger 1
12510 Kleine Karekiet Konijn 63
12590 Spotvogel Haas 2
12740 Braamsluiper Vos 2 1
12750 Grasmus Mol 3
12760 Tuinfluiter Eekhoorn 2
12770 Zwartkop Ree 27 4
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 59 2
13120 Fitis
13140 Goudhaan 4
13150 Vuurgoudhaan
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 4 3
14370 Staartmees 22
14400 Glanskop 10
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees

 

Februari 2012

 

   

Datum:

 

17/18-02-2012

tp = ter plaatse, ov = overvliegend

Kavel:excl. 7,12,12a

 
                           
soort Berkheide strand/zee
Lentevr.
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 10 3200 Slechtvalk
90 Fuut 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 2
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 2 128 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 5
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 104
1210 Grote Zilverreiger 1 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 2 4500 Scholekster
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 9 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 2
1540 Wilde Zwaan 13 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 1 7 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 4 1 5180 Bokje
1670 Brandgans 5190 Watersnip
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 5
1700 Nijlgans 8 2 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 1 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp 2 1
1790 Smient 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 15 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 4 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 279 5530 Witgat
1862 Boereneend 26 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 4 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 10 5820 Kokmeeuw 300
2030 Kuifeend 74 5900 Stormmeeuw
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 1
2180 Brilduiker 5 5920 Zilvermeeuw 500
2200 Nonnetje 10 6000 Gr. Mantelmeeuw 1
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 6680 Holenduif 1
2670 Havik 6 6700 Houtduif 24 2
2690 Sperwer 2 6840 Turkse Tortel
2870 Buizerd 8 6 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 11 2
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 58
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 147
8310 IJsvogel 14790 Boomklever 2
8560 Groene Specht 3 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 15 1 14890 Boomkruiper 17
8870 Kl. Bonte Specht 1 (K2) 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 13 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 5 6 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 37
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 64 5
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 133 7
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 1 7 15671 Zwarte Kraai 106 13
10141 Waterpieper 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 4
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 56 5
10660 Winterkoning 25 16380 Keep 2
10840 Heggenmus 33 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 12 16490 Groenling 3
11040 Nachtegaal 16530 Putter 2
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 118 3 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 1 17100 Goudvink 2
12000 Zanglijster 8 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 21 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 1
12480 Grote Karekiet Drieteenmeeuw 2
12500 Bosrietzanger Ree 26
12510 Kleine Karekiet Konijn 66
12590 Spotvogel Haas 1
12740 Braamsluiper Vos
12750 Grasmus Mol
12760 Tuinfluiter Eekhoorn 1
12770 Zwartkop
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf
13120 Fitis
13140 Goudhaan 10
13150 Vuurgoudhaan
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman
14370 Staartmees 20
14400 Glanskop 18
14420 Matkop
14540 Kuifmees 1
14610 Zwarte Mees
Januari 2012
 

 

 

 

 

dd

14/15-01-2012

tp = ter plaatse, ov = overvliegend

Kavel:zonder 4a/6a

soort Berkheide strand/zee
Lentevr.
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 16 3200 Slechtvalk
90 Fuut 1 3 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 8 3
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 20 10 3 23 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 9 4
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 338 48
1210 Grote Zilverreiger 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 7 4 4500 Scholekster 2
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 12 4 9 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet
1540 Wilde Zwaan 6 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 130 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 18 121 128 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 2 2 31 5180 Bokje 13
1670 Brandgans 5190 Watersnip 5 31
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 6 1
1700 Nijlgans 17 8 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 3 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 14 51 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 45 9 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 171 21 5530 Witgat 1
1862 Boereneend 18 4 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 13 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 18 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 29 4 5820 Kokmeeuw 3 620 21 37
2030 Kuifeend 150 28 5900 Stormmeeuw 36 309 8 6
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw
2180 Brilduiker 6 5920 Zilvermeeuw 34 3100 22 14
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw 7
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 1 6680 Holenduif 13
2670 Havik 3 6700 Houtduif 102 60 21
2690 Sperwer 2 6840 Turkse Tortel
2870 Buizerd 7 4 3 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 19 8 6
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 3 2 7610 Bosuil 1
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 127 7
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 203 4
8310 IJsvogel 2 1 14790 Boomklever
8560 Groene Specht 2 2 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 29 1 1 14890 Boomkruiper 11
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 1 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 1 1 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 54 1
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 110 4
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 89 42
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 5 43 15671 Zwarte Kraai 197 13 8 36
10141 Waterpieper 3 15673 Bonte Kraai 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 37 11 35
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus 4 3
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 95 11 15
10660 Winterkoning 53 4 16380 Keep 1 1
10840 Heggenmus 12 5 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 58 7 16490 Groenling 3 7
11040 Nachtegaal 16530 Putter 2 1 37
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 1 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 206 15 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 191 30 17100 Goudvink 2
12000 Zanglijster 17 9 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 59 1 10 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 1 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 2 2
12480 Grote Karekiet
12500 Bosrietzanger Ree 24 4
12510 Kleine Karekiet konijn 52
12590 Spotvogel Haas 1 4
12740 Braamsluiper Eekhoorn 5
12750 Grasmus Vos 3
12760 Tuinfluiter Mol 5
12770 Zwartkop 1 Drieteenmeuw 11
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 1
13120 Fitis
13140 Goudhaan 9
13150 Vuurgoudhaan
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 3
14370 Staartmees 40
14400 Glanskop 13
14420 Matkop
14540 Kuifmees 1
14610 Zwarte Mees
December 2011
Datum: 17/18 – 12 – 2011 tp = ter plaatse, ov = overvliegend
 
soort Berkheide strand/zee
Lentevr.
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 18 3200 Slechtvalk
90 Fuut 3 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 10
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 14 21 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 1 4240 Waterhoen 11
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 375
1210 Grote Zilverreiger 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 3 4500 Scholekster
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 5 7 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet
1540 Wilde Zwaan 2 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 5180 Bokje
1670 Brandgans 5190 Watersnip 9
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 6
1700 Nijlgans 2 2 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 49 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 23 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 165 5530 Witgat
1862 Boereneend 13 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 5 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 9 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 43 5820 Kokmeeuw 2 18
2030 Kuifeend 215 5900 Stormmeeuw 20
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw
2180 Brilduiker 4 5920 Zilvermeeuw 26
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw 4
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 6680 Holenduif
2670 Havik 4 6700 Houtduif 169 3
2690 Sperwer 7 6840 Turkse Tortel
2870 Buizerd 8 2 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 1 7120 Halsbandparkiet 9 5
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 2 7610 Bosuil 2
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 85
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 106
8310 IJsvogel 2 14790 Boomklever 1
8560 Groene Specht 5 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 11 1 14890 Boomkruiper 16
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 10 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 40
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 88
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 99
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 19 15671 Zwarte Kraai 216
10141 Waterpieper 15673 Bonte Kraai 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 36 880
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 15910 Huismus
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 76 2
10660 Winterkoning 43 16380 Keep
10840 Heggenmus 19 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 74 16490 Groenling 4
11040 Nachtegaal 16530 Putter
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 9
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 206 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 102 19 17100 Goudvink 6
12000 Zanglijster 16 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 31 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors
12480 Grote Karekiet
12500 Bosrietzanger Konijn 30
12510 Kleine Karekiet Ree 20
12590 Spotvogel Vos 4
12740 Braamsluiper Eekhoorn 3
12750 Grasmus
12760 Tuinfluiter Siberische Tjiftjaf 1  (k7)
12770 Zwartkop Humes Bladkon. 1 Salempark
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 6
13120 Fitis
13140 Goudhaan 14
13150 Vuurgoudhaan
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman
14370 Staartmees 26
14400 Glanskop 12
14420 Matkop
14540 Kuifmees 1
14610 Zwarte Mees
November 2011
        Datum: 12/13-11-2011  tp = ter plaatse, ov = overvliegend  
                           
soort Berkheide strand/zee
Lentevr.
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 25 3 3200 Slechtvalk
90 Fuut 2 4 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 1 1
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 20 5
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 13 182 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 13 5
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 309 59
1210 Grote Zilverreiger 1 4330 Kraanvogel 17(K14)
1220 Blauwe Reiger 6 3 3 4500 Scholekster 2
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier 1
1520 Knobbelzwaan 3 3 8 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 14 4930 Kieviet 6
1540 Wilde Zwaan 6 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 48 4970 Drieteenstrandl.
1590 Kolgans 301 60 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 1528 131 45 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 2 21 5180 Bokje 1 1
1670 Brandgans 15 5190 Watersnip 4 16
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 14
1700 Nijlgans 13 12 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 1 199 19 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 86 47 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 55 8 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 174 24 5530 Witgat 1
1862 Boereneend 14 2 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper 2
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 4 5 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 6 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 81 3 5820 Kokmeeuw 7 31 17
2030 Kuifeend 181 37 5900 Stormmeeuw 4 11 5
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw
2180 Brilduiker 5 5920 Zilvermeeuw 2 6 10 21 10
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw 2 8
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 1 6680 Holenduif 5 10 4
2670 Havik 5 2 1 6700 Houtduif 80 63 100 650
2690 Sperwer 5 3 1 6840 Turkse Tortel
2870 Buizerd 8 4 5 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 2 1 7120 Halsbandparkiet 13 5 5
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 3 1 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 63 7 4
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 102 3
8310 IJsvogel 1(K7) 1 14790 Boomklever 2
8560 Groene Specht 7 2 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 15 1 1 14890 Boomkruiper 18
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 4 6 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 8 11 5 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 44 2 2
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 83 3
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 94 41
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 16 31 31 15671 Zwarte Kraai 167 1 31
10141 Waterpieper 1 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 77 628 57 68
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 1 15910 Huismus 2
10200 Witte Kwikstaart 2 1 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 92 135 11 38
10660 Winterkoning 56 9 16380 Keep 1 8 1
10840 Heggenmus 54 4 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 279 19 16490 Groenling 6 5
11040 Nachtegaal 16530 Putter 1 19
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 4 6
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 8
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 1 3 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 345 21 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 105 29 5 17100 Goudvink 13 1
12000 Zanglijster 34 8 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 130 72 47 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 2 1 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 3 1 21
12480 Grote Karekiet Vos 1
12500 Bosrietzanger Konijn 32
12510 Kleine Karekiet Ree 12 5
12590 Spotvogel Mol 4
12740 Braamsluiper Eekhoorn 9
12750 Grasmus Haas 2
12760 Tuinfluiter
12770 Zwartkop
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 2 1
13120 Fitis
13140 Goudhaan 23
13150 Vuurgoudhaan 2
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 4
14370 Staartmees 13
14400 Glanskop 14
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees
Oktober 2011
  Datum: 15/16-10-2011  tp = ter plaatse, ov = overvliegend
                           
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken 1
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 9 3200 Slechtvalk
90 Fuut 6 3 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 1
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 8 3
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 37 13 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 8 3
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 258 41
1210 Grote Zilverreiger 1 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 2 1 3 3 4500 Scholekster 5 2
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 7 3 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet
1540 Wilde Zwaan 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 4
1590 Kolgans 227 6 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 10 178 189 13 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 16 5180 Bokje 1 3
1670 Brandgans 2 5190 Watersnip 8 14 29
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 3
1700 Nijlgans 5 8 7 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 1 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp
1790 Smient 2 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 32 29 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 27 13 5480 Groenpootruiter 2
1860 Wilde Eend 189 21 5530 Witgat 1 1
1862 Boereneend 13 3 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 1 (K7) 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 5 3 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 61 2 5820 Kokmeeuw 5 15 19 21
2030 Kuifeend 136 31 5900 Stormmeeuw 3 11
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 3 15
2180 Brilduiker 2 (k7) 5920 Zilvermeeuw 4 11 30 5 13
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw 80
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 1 2 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 2 1 3 1 6680 Holenduif 104 5 12
2670 Havik 5 2 1 6700 Houtduif 21 567 4 180
2690 Sperwer 14 25 3 6840 Turkse Tortel 3
2870 Buizerd 11 29 3 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 4 3 7120 Halsbandparkiet 5 12 4
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 2 2 7610 Bosuil 1 (k3)
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 3 (k3,5) 3 14620 Pimpelmees 95 2
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 168 4
8310 IJsvogel 1 1 14790 Boomklever 1
8560 Groene Specht 3 3 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 32 1 14890 Boomkruiper 10 1
8870 Kl. Bonte Specht 1 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 5 23 11 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 386 13 421 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster 2(K5,9) 1
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 105 7 2
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 87 3
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 309 4413 21
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 23 57 21 45 15671 Zwarte Kraai 236 10 28
10141 Waterpieper 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 3 15820 Spreeuw 540 6209 40 4170
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 5 3 15910 Huismus 5 1
10200 Witte Kwikstaart 15 1 15980 Ringmus 3 13 18
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 149 3269 10 3150
10660 Winterkoning 44 4 16380 Keep 8 168 5 11
10840 Heggenmus 66 1 3 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 330 3 16490 Groenling 5 1 3
11040 Nachtegaal 16530 Putter 1 6
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 213 19
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 5 3 17
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs 1 2
11390 Roodborsttapuit 6 5 16631 Grote Barmsijs 1
11460 Tapuit 2 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 1 16660 Kruisbek 1
11870 Merel 206 4 14 71 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 27 46 3 19 17100 Goudvink 2 3
12000 Zanglijster 171 146 9 15 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 281 567 7 214 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 2 6 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors 1 1
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 3 25 38
12480 Grote Karekiet
12500 Bosrietzanger Vos 0
12510 Kleine Karekiet Ree 19
12590 Spotvogel Konijn 38 4
12740 Braamsluiper Haas 0 3
12750 Grasmus Eekhoorn 3
12760 Tuinfluiter
12770 Zwartkop 11
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 12 1
13120 Fitis
13140 Goudhaan 28
13150 Vuurgoudhaan 1
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 2 6 7 4
14370 Staartmees 2
14400 Glanskop 3
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees

error: Content is protected !!