Wintertellingen 2007-2008

⇐Terug

<Vorige                        Volgende>

Maart 2008

 

 

tp = ter plaatse, ov = overvliegend Datum 15/16-3 excl kav.4a,6, 12a en 15a
waarn. Van kav. 15a komen van waarnemingen.nl
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 16 3200 Slechtvalk
90 Fuut 5 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 8
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 4
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 1 15 20 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 13
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 118
1210 Grote Zilverreiger 1 4330 Kraanvogel 1
1220 Blauwe Reiger 3 2 4500 Scholekster 19
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier 1
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 3 3 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 8 3
1540 Wilde Zwaan 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 30
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 4 30 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 9 35 5180 Bokje
1670 Brandgans 4 5190 Watersnip 2 7
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 3
1700 Nijlgans 11 40 5320 Grutto 35
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 5410 Wulp 30
1790 Smient 30 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 12 5460 Tureluur 5
1840 Wintertaling 25 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 89 5530 Witgat
1862 Boereneend 9 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper 3
1940 Slobeend 76 6 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 7 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 21 5820 Kokmeeuw
2030 Kuifeend 204 5900 Stormmeeuw
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 3 200
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 1 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 6680 Holenduif 1 11
2670 Havik 4 6700 Houtduif 182 340
2690 Sperwer 2 6840 Turkse Tortel 2
2870 Buizerd 12 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 6
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 4 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 128
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 187
8310 IJsvogel 14790 Boomklever 2
8560 Groene Specht 12 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 35 14890 Boomkruiper 12
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 21 2 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 2 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 113
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 80
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 138 3
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 62 5 15671 Zwarte Kraai 115 7
10141 Waterpieper 15673 Bonte Kraai 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 18 11
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 1 15910 Huismus 4
10200 Witte Kwikstaart 10 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 9 84
10660 Winterkoning 124 16380 Keep 4 2
10840 Heggenmus 176 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 87 16490 Groenling
11040 Nachtegaal 16530 Putter 10
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 9 1
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs 2
11390 Roodborsttapuit 5 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 142 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 3 17100 Goudvink
12000 Zanglijster 42 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 28 14 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 32
12480 Grote Karekiet
12500 Bosrietzanger
12510 Kleine Karekiet
12590 Spotvogel
12740 Braamsluiper
12750 Grasmus
12760 Tuinfluiter
12770 Zwartkop
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 38
13120 Fitis
13140 Goudhaan 16
13150 Vuurgoudhaan
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman
14370 Staartmees 40
14400 Glanskop 10
14420 Matkop
14540 Kuifmees 4
14610 Zwarte Mees 2
Zoogdieren
Mol (verse hopen) 2xK1 en 4xK5a
Konijn 5xK1, 1xK2, 8xK4, 3xK5, 5xK5a, 9xK8, 4xK9, 45xK11 Totaal 80 ex
Ree 3xK1, 2xK2, 1xK5a, 3xK8, 2xK9, 1xK11, 4xK13 Totaal 16 ex
Vos 1x K4
Eekhoorn 4x K14
Bijz. In kavel 3 2 stervende grotere ex. van de snoek. Een had zich vergist in de grootte van de ander en kon niet meer loskomen.
Februari 2008

 

 tp = ter plaatse, ov = overvliegend Datum: 16/17-2-2008 Kavel: Kv.4a, 12a en 13 NG
 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 26 3200 Slechtvalk
90 Fuut 2 2 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 1
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 12 12
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 8 39 3 19 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 1 4240 Waterhoen 20 7
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 169 80
1210 Grote Zilverreiger 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 3 2 4500 Scholekster 9 2
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 6 4 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 7 4930 Kieviet 50
1540 Wilde Zwaan 3 1 17 4960 Kanoet
1570 Toendra Rietgans 1 4970 Drieteenstrandl. 17
1590 Kolgans 15 35 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 10 40 40 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 10 6 5180 Bokje 2
1670 Brandgans 5190 Watersnip 5 30
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 6
1700 Nijlgans 10 4 8 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 8 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 1 5410 Wulp
1790 Smient 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 17 51 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 58 10 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 119 32 5530 Witgat 5
1862 Boereneend 10 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 28 11 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 11 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 25 4 5820 Kokmeeuw 7 40
2030 Kuifeend 139 19 5900 Stormmeeuw 4 15
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw
2180 Brilduiker 1 5920 Zilvermeeuw 11 25
2200 Nonnetje 1 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 2 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 6680 Holenduif 9 8
2670 Havik 3 1 6700 Houtduif 258 8 100 400
2690 Sperwer 3 1 6840 Turkse Tortel 2
2870 Buizerd 9 3 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 5 1 7
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 5 2 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 123 4
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 156 2
8310 IJsvogel 1 14790 Boomklever
8560 Groene Specht 7 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 13 1 14890 Boomkruiper 11
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 3 3 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 1 4 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 50 3
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 71 2
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 144 28
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 13 11 15671 Zwarte Kraai 92 5 58
10141 Waterpieper 4 15673 Bonte Kraai 1 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 11
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 1 15910 Huismus
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus 3
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 98 24 10
10660 Winterkoning 48 1 16380 Keep 17
10840 Heggenmus 29 3 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 32 2 16490 Groenling 3 1 5
11040 Nachtegaal 16530 Putter 32 3
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 65 27 10
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 7
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs 1
11390 Roodborsttapuit 1 3 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 164 2 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 84 17100 Goudvink 5
12000 Zanglijster 4 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 23 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 4 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 1 6
12480 Grote Karekiet
12500 Bosrietzanger 7350 Kerkuil 1 dood ex in Kv 5a
12510 Kleine Karekiet
12590 Spotvogel
12740 Braamsluiper
12750 Grasmus
12760 Tuinfluiter
12770 Zwartkop
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 1
13120 Fitis
13140 Goudhaan 13
13150 Vuurgoudhaan 1
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 10
14370 Staartmees 48
14400 Glanskop 14
14420 Matkop 1
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees 6
Zoogdieren
Ree     3x K2, 13x K3, 1x K5, 2x K7, 2x K7a, 2x K8, 6x K10, 4x K11, 3x K15a. Totaal 36
Vos  2x K4, 1x K9, 1x K10, 2x K 11. Totaal 6
Konijn  5x K3, 3x K5, 3x K5a, 2x K7, 3x K8, 4x K10, 24 x K11. Totaal 44
Mol  1x K5a (verse hopen)
Eekhoorn  6x K14
Haas    4x K15a
Januari 2008
 tp = ter plaatse, ov = overvliegend Datum: 12/13 januari 2008 Kavel: Kv.4a en 13 niet geteld
 
soort Berkheide strand/zee
Lentevr.
soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 13 3200 Slechtvalk
90 Fuut 2 1 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 2
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 14 4
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 26 11 3 10 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 2 1 4240 Waterhoen 17 5
1190 Kl. Zilverreiger 1 4290 Meerkoet 216 60
1210 Grote Zilverreiger 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 7 4 4500 Scholekster 2
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 9 5 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 2
1540 Wilde Zwaan 8 3 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 28
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 2 59 150 35 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 1 5180 Bokje 2
1670 Brandgans 5190 Watersnip 10 30
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 12
1700 Nijlgans 9 2 6 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 1 5410 Wulp
1790 Smient 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 19 41 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 5 1 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 81 54 5530 Witgat 3
1862 Boereneend 13 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper
1940 Slobeend 6 3 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 1 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 73 2 5820 Kokmeeuw 1 1
2030 Kuifeend 110 16 5900 Stormmeeuw 5
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 1 1
2180 Brilduiker 5920 Zilvermeeuw 2 51
2200 Nonnetje 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 6 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 6680 Holenduif 20
2670 Havik 4 1 6700 Houtduif 429 20 300
2690 Sperwer 5 3 1 6840 Turkse Tortel 1
2870 Buizerd 9 2 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 12 2 5
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 4 2 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 117 2
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 158 3
8310 IJsvogel 1 14790 Boomklever
8560 Groene Specht 6 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 16 2 14890 Boomkruiper 6
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 3 1 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 13 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 55 2
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 83 6
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 151 60
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 19 11 15671 Zwarte Kraai 175 16 31
10141 Waterpieper 4 15673 Bonte Kraai 2
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 23 15
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 1 1 15910 Huismus
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 141 11
10660 Winterkoning 51 1 16380 Keep 3
10840 Heggenmus 24 1 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 35 16490 Groenling 6 3
11040 Nachtegaal 16530 Putter 23 6
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 6 4
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs
11390 Roodborsttapuit 3 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 183 3 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 457 70 10 17100 Goudvink 5
12000 Zanglijster 4 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 47 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 1 1 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 6
12480 Grote Karekiet
12500 Bosrietzanger Bij staartmees 3 met witte kop
12510 Kleine Karekiet Bonte Kraai 1 kv. 6/12, 1 kv 14
12590 Spotvogel
12740 Braamsluiper
12750 Grasmus
12760 Tuinfluiter
12770 Zwartkop
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 1
13120 Fitis
13140 Goudhaan 23
13150 Vuurgoudhaan 1
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 8
14370 Staartmees 91
14400 Glanskop 5
14420 Matkop
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees 4
Zoogdieren
Ree 2 kv 2, 3 kv 4, 2 kv 7, 3 kv 8, 2 kv 11 en 4 kv 15a (LV)
Konijn 2 kv 2, 1 kv 5, 2 kv 8, 2 kv 9. 19 kv.11
Mol 1 x kv 5a verse hopen
Vos 1 x kv 7, 1 x kv 8 en 1 x kv 15a
Eekhoorn 3 x kv 14
Haas 1 x kv 15a
December 2007
tp = ter plaatse, ov = overvliegend Datum: 15/16-12

Kavel: Kv.4a en 13 niet geteld

soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 30 3200 Slechtvalk
90 Fuut 2 2 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 30 4
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 10 50 4 16 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 2 4240 Waterhoen 36 5
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 269 90
1210 Grote Zilverreiger 1 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 14 3 3 4500 Scholekster 1 4
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 8 4 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet
1540 Wilde Zwaan 14 8 1 5 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 4970 Drieteenstrandl. 3
1590 Kolgans 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 55 35 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 1 5180 Bokje 1 1
1670 Brandgans 5190 Watersnip 12 17
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 10
1700 Nijlgans 4 2 14 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 1 3 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 1 5410 Wulp
1790 Smient 7 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 139 67 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 29 1 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 122 43 5530 Witgat 5
1862 Boereneend 15 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 2 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper 1
1940 Slobeend 6 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 5780 Dwergmeeuw
1980 Tafeleend 65 1 5820 Kokmeeuw 30 4 80
2030 Kuifeend 158 11 5900 Stormmeeuw 4 40
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 11
2180 Brilduiker 1 5920 Zilvermeeuw 108 20
2200 Nonnetje 1 6000 Gr. Mantelmeeuw
2230 Grote Zaagbek 4 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 6680 Holenduif 3 10
2670 Havik 3 6700 Houtduif 535 200 100 450
2690 Sperwer 5 1 6840 Turkse Tortel 2
2870 Buizerd 7 1 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 14 11
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 4 1 7610 Bosuil 1
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 14620 Pimpelmees 109 4
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 126 6
8310 IJsvogel 4 14790 Boomklever 2
8560 Groene Specht 6 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 25 2 14890 Boomkruiper 12
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 8 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 1 11 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 68 2
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 115 1
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 117 19
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 11 49 15671 Zwarte Kraai 173 3 34
10141 Waterpieper 5 15673 Bonte Kraai
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 1 21
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 1 15910 Huismus 1
10200 Witte Kwikstaart 15980 Ringmus 2
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 184 30 17
10660 Winterkoning 83 4 16380 Keep 4
10840 Heggenmus 39 2 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 80 1 16490 Groenling 26 1 4
11040 Nachtegaal 16530 Putter 5 2
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 16 3
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu 3
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs 2
11390 Roodborsttapuit 2 16631 Grote Barmsijs 5
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek
11870 Merel 237 4 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 358 49 17100 Goudvink 7
12000 Zanglijster 9 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 37 18470 IJsgors
12020 Grote Lijster 1 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 2
12480 Grote Karekiet
12500 Bosrietzanger
12510 Kleine Karekiet
12590 Spotvogel
12740 Braamsluiper
12750 Grasmus
12760 Tuinfluiter
12770 Zwartkop
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf
13120 Fitis
13140 Goudhaan 35
13150 Vuurgoudhaan 8
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 10
14370 Staartmees 48
14400 Glanskop 5
14420 Matkop
14540 Kuifmees 3
14610 Zwarte Mees 13
Zoogdieren
Ree 10x k3, 3x k8, 1x k9, 2x k11, 3x k15a(LV)
Konijn 2x k3, 2x k8, 3x k9, 22x k11 en 2x k12
Vos 1x k3, 2x k14
Eekhoorn 5x k14
Haas 2x k15a
November 2007
tp = ter plaatse, ov = overvliegend Datum: 17/18-11-2007 Kavel: niet geteld kv. 10 & 13
 
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
20 Roodkeelduiker 3090 Smelleken
30 Parelduiker 3100 Boomvalk
70 Dodaars 14 1 3200 Slechtvalk
90 Fuut 4 2 3670 Patrijs
100 Roodhalsfuut 3700 Kwartel
110 Kuifduiker 3940 Fazant 4 1
120 Geoorde Fuut 4070 Waterral 27 3
710 Jan van Gent 4080 Porseleinhoen
720 Aalscholver 21 44 3 11 4210 Kwartelkoning
950 Roerdomp 4240 Waterhoen 22 7
1190 Kl. Zilverreiger 4290 Meerkoet 356 120
1210 Grote Zilverreiger 2 4330 Kraanvogel
1220 Blauwe Reiger 13 2 3 4500 Scholekster 3 2
1240 Purperreiger 4560 Kluut
1310 Zwarte Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1340 Ooievaar 4700 Bontbekplevier
1440 Lepelaar 4850 Goudplevier
1520 Knobbelzwaan 12 5 4860 Zilverplevier
1530 Kleine Zwaan 4930 Kieviet 120
1540 Wilde Zwaan 3 4960 Kanoet
1570 Rietgans spec. 13 4970 Drieteenstrandl. 103
1590 Kolgans 5 5120 Bonte Strandl.
1610 Grauwe gans 21 40 8 5170 Kemphaan
1660 Gr.Canad.Gans 1 5180 Bokje 3
1670 Brandgans 5190 Watersnip 9 23
1680 Rotgans 5290 Houtsnip 35
1700 Nijlgans 1 4 5320 Grutto
1710 Casarca 5340 Rosse Grutto
1730 Bergeend 5380 Regenwulp
1780 Mandarijneend 1 5410 Wulp
1790 Smient 35 17 5450 Zwarte Ruiter
1820 Krakeend 91 62 5460 Tureluur
1840 Wintertaling 22 2 5480 Groenpootruiter
1860 Wilde Eend 150 52 5530 Witgat
1862 Boereneend 15 5540 Bosruiter
1890 Pijlstaart 1 20 5560 Oeverloper
1910 Zomertaling 5610 Steenloper 14
1940 Slobeend 12 3 23 5750 Zwartkopmeeuw
1960 Krooneend 5780 Dwergmeeuw 1
1980 Tafeleend 50 2 5820 Kokmeeuw 10 40 10
2030 Kuifeend 144 11 5900 Stormmeeuw 30 20
2040 Toppereend 5910 Kl. Mantelmeeuw 1 11 1
2180 Brilduiker 1 5920 Zilvermeeuw 12 2110 2
2200 Nonnetje 2 6000 Gr. Mantelmeeuw 2
2230 Grote Zaagbek 6110 Grote Stern
2310 Wespendief 6150 Visdief
2380 Zwarte Wouw 6160 Noordse Stern
2390 Rode Wouw 6240 Dwergstern
2600 Bruine Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2610 Blauwe Kiekend. 1 6680 Holenduif 4 30
2670 Havik 4 6700 Houtduif 78 80 40 2900
2690 Sperwer 12 5 6840 Turkse Tortel 6 13
2870 Buizerd 6 1 6870 Zomertortel
2900 Ruigpootbuiz. 7120 Halsbandparkiet 8 7
3010 Visarend 7240 Koekoek
3040 Torenvalk 3 2 7610 Bosuil
3070 Roodpootvalk 7670 Ransuil
soort Berkheide strand/zee Lentevr. soort Berkheide strand/zee Lentevr.
nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov. nr. naam t.p. ov. t.p. ov. t.p. ov.
7680 Velduil 1 14620 Pimpelmees 124 4
7950 Gierzwaluw 14640 Koolmees 124 3
8310 IJsvogel 3 14790 Boomklever 2
8560 Groene Specht 3 1 14860 Taigaboomkruiper
8760 Gr. Bonte Specht 30 1 14890 Boomkruiper 18
8870 Kl. Bonte Specht 14900 Buidelmees
9740 Boomleeuwerik 12 8 5 15080 Wielewaal
9760 Veldleeuwerik 1 13 19 15150 Grauwe Klauwier
9780 Strandleeuwerik 15200 Klapekster
9810 Oeverzwaluw 15230 Roodkopklauwier
9920 Boerenzwaluw 15390 Gaai 55 4
10010 Huiszwaluw 15490 Ekster 84 2
10020 Grote Pieper 15600 Kauw 112 13
10090 Boompieper 15630 Roek
10110 Graspieper 18 36 15671 Zwarte Kraai 155 5 21
10141 Waterpieper 3 15673 Bonte Kraai 1
10143 Oeverpieper 15820 Spreeuw 307 210 50
10170 Gele Kwikstaart 15840 Roze Spreeuw
10190 Gr. Gele Kwikst. 1 15910 Huismus
10200 Witte Kwikstaart 2 15980 Ringmus
10202 Rouwkwikstaart 16360 Vink 261 30 100
10660 Winterkoning 79 2 16380 Keep 12 14 45
10840 Heggenmus 72 3 16400 Europese Kanarie
10990 Roodborst 139 16490 Groenling 3 6
11040 Nachtegaal 16530 Putter 10 3
11062 Witsterblauwborst 16540 Sijs 85 23 17
11210 Zwarte Roodstaart 16600 Kneu
11220 Gekr. Roodstaart 16620 Frater
11370 Paapje 16630 Barmsijs 12
11390 Roodborsttapuit 2 16631 Grote Barmsijs
11460 Tapuit 16634 Kleine Barmsijs
11860 Beflijster 16660 Kruisbek 2
11870 Merel 270 6 16960 Roodmus
11980 Kramsvogel 1672 89 40 17100 Goudvink 15 1
12000 Zanglijster 18 3 17170 Appelvink
12010 Koperwiek 61 21 10 40 18470 IJsgors 1
12020 Grote Lijster 1 18500 Sneeuwgors
12360 Sprinkhaanzanger 18570 Geelgors
12380 Snor 18660 Ortolaan
12430 Rietzanger 18770 Rietgors 3 5
12480 Grote Karekiet
12500 Bosrietzanger
12510 Kleine Karekiet 9720 Kuifleeuwerik 1
12590 Spotvogel
12740 Braamsluiper
12750 Grasmus
12760 Tuinfluiter
12770 Zwartkop
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf
13120 Fitis
13140 Goudhaan 88
13150 Vuurgoudhaan 6
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 8
14370 Staartmees 35
14400 Glanskop 15
14420 Matkop 2
14540 Kuifmees
14610 Zwarte Mees 41
Zoogdieren
Ree     5 kv 3, 2 kv 5a, 1, kv 7, 4 kv 8, 3 kv 11, 2 kv 12, 2 kv 12a, 4 kv 15a (LV)
Mol    2 kv 3 en 1 kv 8
Haas  2 kv 15a
Konijn  3 kv 3, 1 kv 5a, 40 kv 7, 4 kv 8, 44, kv 11, 6 kv 12, 15 kv 12a
Egel    1 dood ex in kv 11
Eekhoorn  2 ex kv.14
Oktober 2007
tp = ter plaatse, ov = overvliegend

                                                                                Datum 13/14-10-2007               Kavel niet geteld Kv.6+12a+13                                         

  Berkheide Strand Lentevreugd Berkheide Strand Lentevreugd
  t.p. o.v.v. t.p o.v.v. t.p. o.v.v, t.p. o.v.v.
20 Roodkeelduiker 3070 Roodpootvalk
30 Parelduiker 3090 Smelleken
70 Dodaars 28 3100 Boomvalk 1
90 Fuut 11 2 3200 Slechtvalk
100 Roodhalsfuut 3670 Patrijs
110 Kuifduiker 3700 Kwartel
120 Geoorde Fuut 3940 Fazant 1
710 Jan van Gent 4070 Waterral 29 1
720 Aalscholver 35 40 12 29 4080 Porseleinhoen
950 Roerdomp 4210 Kwartelkoning
1190 Kl. Zilverreiger 4240 Waterhoen 15 7
1210 Grote Zilverreiger 4290 Meerkoet 326 53
1220 Blauwe Reiger 8 3 8 4330 Kraanvogel
1240 Purperreiger 4500 Scholekster 2
1310 Zwarte Ooievaar 4560 Kluut
1340 Ooievaar 4690 Kleine Plevier
1440 Lepelaar 4700 Bontbekplevier
1520 Knobbelzwaan 9 1 2 3 4850 Goudplevier 2
1530 Kleine Zwaan 4860 Zilverplevier 4
1540 Wilde Zwaan 4930 Kieviet
1570 Rietgans spec. 4960 Kanoet
1590 Kolgans 2 4970 Drieteenstrandl.
1610 Grauwe gans 50 8 125 5120 Bonte Strandl.
1660 Gr.Canad.Gans 5170 Kemphaan
1670 Brandgans 7 5180 Bokje 3
1680 Rotgans 5190 Watersnip 8 2 57
1700 Nijlgans 3 7 19 5290 Houtsnip 1
1710 Casarca 5320 Grutto
1730 Bergeend 2 5340 Rosse Grutto
1780 Mandarijneend 5380 Regenwulp
1790 Smient 61 2 5410 Wulp 1
1820 Krakeend 88 13 5450 Zwarte Ruiter
1840 Wintertaling 11 3 5460 Tureluur
1860 Wilde Eend 118 12 5480 Groenpootruiter
1862 Boereneend 11 5530 Witgat 1 1
1890 Pijlstaart 5540 Bosruiter
1910 Zomertaling 5560 Oeverloper
1940 Slobeend 12 17 5610 Steenloper
1960 Krooneend 5750 Zwartkopmeeuw
1980 Tafeleend 51 2 5780 Dwergmeeuw
2030 Kuifeend 104 18 5820 Kokmeeuw 4 9 7
2040 Toppereend 5900 Stormmeeuw 6
2180 Brilduiker 5910 Kl. Mantelmeeuw 4 52
2200 Nonnetje 5920 Zilvermeeuw 20 25 5
2230 Grote Zaagbek 6000 Gr. Mantelmeeuw 2
2310 Wespendief 6110 Grote Stern 1
2380 Zwarte Wouw 6150 Visdief
2390 Rode Wouw 6160 Noordse Stern
2600 Bruine Kiekend. 6240 Dwergstern
2610 Blauwe Kiekend. 6270 Zwarte Stern
2670 Havik 3 6680 Holenduif 14 20 90
2690 Sperwer 9 2 1 6700 Houtduif 70 30 30 250
2870 Buizerd 15 1 6840 Turkse Tortel 2 1 12
2900 Ruigpootbuiz. 6870 Zomertortel
3010 Visarend 7120 Halsbandparkiet 15 2 16
3040 Torenvalk 5 2 7240 Koekoek
7610 Bosuil 1 14400 Glanskop 9
7670 Ransuil 14420 Matkop
7680 Velduil 14540 Kuifmees 3
7950 Gierzwaluw 14610 Zwarte Mees 24 4
8310 IJsvogel 3 1 14620 Pimpelmees 84 3
8560 Groene Specht 12 1 14640 Koolmees 170 4
8760 Gr. Bonte Specht 29 1 2 14790 Boomklever 3
8870 Kl. Bonte Specht 14860 Taigaboomkruiper
9740 Boomleeuwerik 11 14 1 14890 Boomkruiper 17
9760 Veldleeuwerik 1 400 40 320 14900 Buidelmees
9780 Strandleeuwerik 15080 Wielewaal
9810 Oeverzwaluw 15150 Grauwe Klauwier
9920 Boerenzwaluw 15200 Klapekster 1
10010 Huiszwaluw 15230 Roodkopklauwier
10020 Grote Pieper 1 15390 Gaai 99 5
10090 Boompieper 15490 Ekster 80 7 2
10110 Graspieper 69 3 50 150 15600 Kauw 216 620 20 250
10141 Waterpieper 1 15630 Roek
10143 Oeverpieper 15671 Zwarte Kraai 121 3 6 8
10170 Gele Kwikstaart 3 15673 Bonte Kraai
10190 Gr. Gele Kwikst. 3 4 2 15820 Spreeuw 5540 4100 100 200
10200 Witte Kwikstaart 1 3 15840 Roze Spreeuw
10202 Rouwkwikstaart 15910 Huismus
10660 Winterkoning 108 3 15980 Ringmus 2 4
10840 Heggenmus 77 11 16360 Vink 465 400 1500
10990 Roodborst 320 5 16380 Keep 38 50 80
11040 Nachtegaal 16400 Europese Kanarie
11062 Witsterblauwborst 16490 Groenling 55 10
11210 Zwarte Roodstaart 16530 Putter 2 7
11220 Gekr. Roodstaart 1 16540 Sijs 62 11 90
11370 Paapje 16600 Kneu 26 14
11390 Roodborsttapuit 4 2 16620 Frater
11460 Tapuit 16630 Barmsijs
11860 Beflijster 16631 Grote Barmsijs
11870 Merel 313 8 6 16634 Kleine Barmsijs
11980 Kramsvogel 72 150 200 16660 Kruisbek 8
12000 Zanglijster 129 23 28 100 16960 Roodmus
12010 Koperwiek 410 350 500 17100 Goudvink 11 3
12020 Grote Lijster 4 17170 Appelvink
12360 Sprinkhaanzanger 18470 Ijsgors 2
12380 Snor 18500 Sneeuwgors
12430 Rietzanger 18570 Geelgors
12480 Grote Karekiet 18660 Ortolaan
12500 Bosrietzanger 18770 Rietgors 10 15
12510 Kleine Karekiet
12590 Spotvogel
12740 Braamsluiper
12750 Grasmus
12760 Tuinfluiter
12770 Zwartkop 7
13080 Fluiter
13110 Tjiftjaf 9 1
13120 Fitis
13140 Goudhaan 69
13150 Vuurgoudhaan 8
13350 Gr.Vliegenvanger
13490 Bonte Vliegenv.
13640 Baardman 10 22
14370 Staartmees 64
 
Zoogdieren
Vos 4
 
Ree  18
Konijn  36
Wezel  1
Eekhoorn  1
Damhert   2 x K14 w.o. 1 man

error: Content is protected !!