Wintertellingen 2003-2004

⇐Terug

<Vorige                        Volgende>

Maart 2004
–> = overvliegend
DATUM: 13+14/3-2004 KAVEL Kv.12a niet geteld
3 Parelduiker 96 Boomvalk
4 Roodkeelduiker 98 Torenvalk               1 + 1
5 Fuut                       2 102 Patrijs
6 Roodhalsfuut 106 Waterral                 2
7 Kuifduiker 107 Porseleinhoen
8 Geoorde fuut 111 Waterhoen             14
9 Dodaars                 9 112 Meerkoet                 144
18 Aalscholver           26 + 50 116 Scholekster             14
20 Blauwe reiger         3 + 1 dood ex + 3 118 Kievit                         7 + 5
21 Purperreiger 119 Zilverplevier
26 Woudaapje 120 Goudplevier
27 Roerdomp               1 123 Bontbekplevier
30 Lepelaar 124 Kleine plevier
33 Wilde eend 12p +15m +10v +102 ex = 151 126 Steenloper
34 Wintertaling             97 + 60 127 Watersnip                 10
36 Zomertaling 129 Bokje
38 Krakeend             3 pr + 1 v = 7 ex 130 Houtsnip                     2
39 Smient 132 Wulp                        2 + 2
40 Pijlstaart               5m+5v + 7 ex = 17 ex 133 Regenwulp
41 Slobeend               2 pr + 3 m + 2 ex = 9 ex 135 Grutto
42 Krooneend 136 Rosse grutto
43 Toppereend 137 Witgatje                     1 Z
44 Kuifeend       21 pr + 47m + 44v + 73 ex = 206 ex 138 Bosruiter
46 Tafeleend       1m + 18v + 27 ex = 46 ex 139 Oeverloper
48 Brilduiker               2 vr. 140 Tureluur                     5
55 Grote zaagbek       2 141 Zwarte ruiter
56 Middelste zaagbek 142 Groenpootruiter           1
57 Nonnetje                 1 144 Kanoetstrandloper
58 Bergeend               1 pr + 1 146 Kleine strandloper
59 Nijlgans                   11 149 Bonte strandloper
60 Grauwe gans         20 + 18 151 Drieteenstrandloper     25
61 Kolgans 154 Kemphaan
63 Rietgans 155 Kluut
65 Rotgans                     1 158 Grauwe franjepoot
66 Brandgans 168 Grote mantelmeeuw
69 Knobbelzwaan           10 170 Kleine mantelmeeuw
70 Wilde zwaan 171 Zilvermeeuw                 98
71 Kleine zwaan 173 Stormmeeuw                 12
78 Buizerd                       8 176 Kokmeeuw
80 Ruigpootbuizerd 177 Dwergmeeuw
81 Sperwer                     2 180 Drieteenmeeuw
82 Havik                         3 181 Zwarte stern
83 Rode wouw 186 Visdief
84 Zwarte wouw 187 Noordse stern
86 Wespendief 189 Dwergstern
87 Bruine kiekendief 190 Grote stern
88 Blauwe kiekendief 198 Holenduif                       23 + 4
92 Visarend 199 Houtduif                         28 + 14
93 Slechtvalk 200 Zomertortel
95 Smelleken 201 Turkse tortel                     3
202 Koekoek 281 Spotvogel
209 Steenuil 282 Zwartkop
210 Bosuil 284 Tuinfluiter
211 Ransuil 285 Grasmus
212 Velduil 286 Braamsluiper
213 Nachtzwaluw 289 Fitis
214 Gierzwaluw 290 Tjiftjaf                       3
216 IJsvogel 295 Goudhaantje             11
221 Groene specht         6 296 Vuurgoudhaantje
222 Grote bonte specht 15 297 Grauwe vliegenvanger
224 Kleine bonte specht 298 Bonte vliegenvanger
225 Zwarte specht 301 Koolmees                   141
226 Draaihals 302 Pimpelmees                 75
228 Kuifleeuwerik 303 Zwarte mees                 1
229 Boomleeuwerik         58 + 3 304 Kuifmees
230 Veldleeuwerik           50 + 10 305 Glanskop                       16
231 Strandleeuwerik 306 Matkop                             1
232 Boerenzwaluw 307 Staartmees                    14
234 Huiszwaluw 308 Baardmannetje
235 Oeverzwaluw 309 Boomklever                       2
238 Boompieper 310 Boomkruiper                     7
239 Graspieper                 87 + 12 312 Geelgors                           10
240a Oeverpieper 313 Ortolaan
240b Waterpieper                 1 324 Rietgors                             14
241a Witte kwikstaart           2 + 5 325 IJsgors
241b Rouwkwikstaart           1 vr. 326 Sneeuwgors
242 Grote gele kwikstaart   3 328 Groenling                             1 + 1
243a Gele kwikstaart 329 Putter                                  15
243b Engelse gele kwikstaart 330 Sijs                                       5
243c Noordse gele kwikstaart 331 Kneu
244 Klapekster 332 Frater
247 Grauwe klauwier 333a Barnsijs (grote)
250 Winterkoning                   87 333b Barnsijs (kleine)
251 Heggenmus                   119 335 Europese kanarie
252 Grote lijster                     3 + 2 336 Goudvink                             2
253 Kramsvogel 339 Kruisbek
254 Zanglijster                       25 342 Vink                                   51 +1
255 Koperwiek                     18 + 11 343 Keep                                     3 + 3
258 Beflijster 344 Huismus                              3
259 Merel                             112 345 Ringmus                               14
263 Tapuit 347 Spreeuw                               5
265 Roodborsttapuit             5 349 Wielewaal
266 Paapje 351a Zwarte kraai                        135
267 Gekraagde roodstaart 351b Bonte kraai
268 Zwarte roodstaart 352 Roek                                       2
269 Nachtegaal 353 Kauw                                     81
270 Blauwborst 354 Ekster                                    77
271 Roodborst                       27 356 Gaai                                       42
272 Sprinkhaanzanger Canadese Gans                       5
274 Snor Fazant                                     4
276 Grote karekiet Boereneend              1m + 8 ex
277 Kleine karekiet Halsbandparkiet         5 + 1 N
278 Bosrietzanger
279 Rietzanger

Zoogdieren

Vos 1 ex kv.3 + 1 ex Kv.10

Ree 2 ex Kv 1 + 5 ex kv 3

Konijn 2 kv3 + 1 kv4 + 1 kv9 + 1 kv14

Rode kat 1 ex kv 10

Eekhoorn 4 ex kv. 14

Februari 2004
–>  = overvliegend
DATUM: 14+15 februari 2004     KAVEL: Kv.11 en kv.1 niet geteld
3 Parelduiker 96 Boomvalk
4 Roodkeelduiker 98 Torenvalk             1
5 Fuut                     3 102 Patrijs
6 Roodhalsfuut 106 Waterral               4
7 Kuifduiker 107 Porseleinhoen
8 Geoorde fuut 111 Waterhoen           9
9 Dodaars               3 112 Meerkoet             199
18 Aalscholver         7 + 11 116 Scholekster           1
20 Blauwe reiger       6 118 Kievit                     2
21 Purperreiger 119 Zilverplevier
26 Woudaapje 120 Goudplevier
27 Roerdomp 123 Bontbekplevier
Soepeend     11 124 Kleine plevier
33 Wilde eend   26Pr, 5m+ 25ex = 82 ex 126 Steenloper
34 Wintertaling           20 127 Watersnip               14
36 Zomertaling 129 Bokje
38 Krakeend               51 130 Houtsnip                   2
39 Smient                     4 132 Wulp                         1 N
40 Pijlstaart 133 Regenwulp
41 Slobeend               22 135 Grutto
42 Krooneend 136 Rosse grutto
43 Toppereend 137 Witgatje
44 Kuifeend                 211 138 Bosruiter
46 Tafeleend               62 139 Oeverloper
48 Brilduiker                   2 140 Tureluur
55 Grote zaagbek         4 141 Zwarte ruiter
56 Middelste zaagbek 142 Groenpootruiter
57 Nonnetje                   3 144 Kanoetstrandloper
58 Bergeend                 2 146 Kleine strandloper
59 Nijlgans                   21 + 2 149 Bonte strandloper
60 Grauwe gans           14 + 10 rondvliegend 151 Drieteenstrandloper
61 Kolgans                   110 N 154 Kemphaan
63 Rietgans 155 Kluut
65 Rotgans 158 Grauwe franjepoot
66 Brandgans 168 Grote mantelmeeuw
69 Knobbelzwaan          8 + 2 170 Kleine mantelmeeuw
70 Wilde zwaan             11 171 Zilvermeeuw
71 Kleine zwaan 173 Stormmeeuw
78 Buizerd                     8 176 Kokmeeuw
80 Ruigpootbuizerd 177 Dwergmeeuw
81 Sperwer                   3 180 Drieteenmeeuw
82 Havik                         3 181 Zwarte stern
83 Rode wouw 186 Visdief
84 Zwarte wouw 187 Noordse stern
86 Wespendief 189 Dwergstern
87 Bruine kiekendief 190 Grote stern
88 Blauwe kiekendief 198 Holenduif                   1
92 Visarend 199 Houtduif                     36 + 5
93 Slechtvalk 200 Zomertortel
95 Smelleken 201 Turkse tortel                 4
202 Koekoek 281 Spotvogel
209 Steenuil 282 Zwartkop
210 Bosuil 284 Tuinfluiter
211 Ransuil 285 Grasmus
212 Velduil 286 Braamsluiper
213 Nachtzwaluw 289 Fitis
214 Gierzwaluw 290 Tjiftjaf
216 IJsvogel                     1 295 Goudhaantje                     12
221 Groene specht           3 296 Vuurgoudhaantje                 1
222 Grote bonte specht   19 297 Grauwe vliegenvanger
224 Kleine bonte specht 298 Bonte vliegenvanger
225 Zwarte specht 301 Koolmees                         235
226 Draaihals 302 Pimpelmees                     111
228 Kuifleeuwerik 303 Zwarte mees
229 Boomleeuwerik           13 304 Kuifmees
230 Veldleeuwerik               1 + 9 305 Glanskop                             9
231 Strandleeuwerik 306 Matkop                                 1
232 Boerenzwaluw 307 Staartmees                         34
234 Huiszwaluw 308 Baardmannetje                     3
235 Oeverzwaluw 309 Boomklever                           3
238 Boompieper 310 Boomkruiper                         13
239 Graspieper                   9 + 28 312 Geelgors
240a Oeverpieper 313 Ortolaan
240b Waterpieper 324 Rietgors                                   1
241a Witte kwikstaart 325 IJsgors
241b Rouwkwikstaart 326 Sneeuwgors
242 Grote gele kwikstaart 328 Groenling                               2
243a Gele kwikstaart 329 Putter
243b Engelse gele kwikstaart 330 Sijs                                       33 + 47
243c Noordse gele kwikstaart 331 Kneu
244 Klapekster 332 Frater
247 Grauwe klauwier 333a Barnsijs (grote)
250 Winterkoning                 76 333b Barnsijs (kleine)
251 Heggenmus                   75 335 Europese kanarie
252 Grote lijster                      2 336 Goudvink                             1
253 Kramsvogel                     67 339 Kruisbek
254 Zanglijster                         9 342 Vink                                       67 + 12
255 Koperwiek                       47 343 Keep                                      2
258 Beflijster 344 Huismus                               5
259 Merel                             121 345 Ringmus                               13
263 Tapuit 347 Spreeuw                               8
265 Roodborsttapuit 349 Wielewaal
266 Paapje 351a Zwarte kraai                         80 + 5
267 Gekraagde roodstaart 351b Bonte kraai
268 Zwarte roodstaart 352 Roek
269 Nachtegaal 353 Kauw                                   128
270 Blauwborst 354 Ekster                                113
271 Roodborst                       23 356 Gaai                                       38
272 Sprinkhaanzanger Fazant                                   2
274 Snor Halsbandparkiet                     4
276 Grote karekiet
277 Kleine karekiet
278 Bosrietzanger
279 Rietzanger

Zoogdieren:

Ree 3x K2, 1X K3, 1x K7 en 3x K9

Bunzing voetprints in K3

Vos slechts 1 ex. In K10 verder één losse poot bij de muur (K6) en één dood ex in K14

Konijn 1x K4, 2x K7 en 1x K12 ( ook al bijna uitgestorven!?)

Januari 2004
–> = overvliegend
DATUM:     17+18/01/04 KAVEL: Kavel 1 en 4a niet geteld
3 Parelduiker 96 Boomvalk
4 Roodkeelduiker 98 Torenvalk             2
5 Fuut 102 Patrijs
6 Roodhalsfuut 106 Waterral                 5
7 Kuifduiker 107 Porseleinhoen
8 Geoorde fuut 111 Waterhoen           13
9 Dodaars               18 112 Meerkoet             275
18 Aalscholver         15 + 25 116 Scholekster
20 Blauwe reiger       10 118 Kievit
21 Purperreiger 119 Zilverplevier
26 Woudaapje 120 Goudplevier
27 Roerdomp             1 123 Bontbekplevier
30 Lepelaar 124 Kleine plevier
33 Wilde eend           76 126 Steenloper            30 strand
34 Wintertaling           22 + 40 127 Watersnip                 1 rondvl.
36 Zomertaling 129 Bokje
38 Krakeend               35 130 Houtsnip                   1
39 Smient                   90 W 132 Wulp
40 Pijlstaart 133 Regenwulp
41 Slobeend                 2 135 Grutto
42 Krooneend 136 Rosse grutto
43 Toppereend 137 Witgatje
44 Kuifeend                 138 138 Bosruiter
46 Tafeleend                 58 139 Oeverloper
48 Brilduiker                   3 140 Tureluur
55 Grote zaagbek           13 + 2 141 Zwarte ruiter
56 Middelste zaagbek 142 Groenpootruiter         1
57 Nonnetje                     5 144 Kanoetstrandloper
58 Bergeend 146 Kleine strandloper
59 Nijlgans                       5 149 Bonte strandloper
60 Grauwe gans             19 151 Drieteenstrandloper   60 strand
61 Kolgans 154 Kemphaan
63 Rietgans 155 Kluut
65 Rotgans 158 Grauwe franjepoot
66 Brandgans 168 Grote mantelmeeuw     1 strand
69 Knobbelzwaan           11 + 5 170 Kleine mantelmeeuw
70 Wilde zwaan             19 171 Zilvermeeuw                 300 str. + 10
71 Kleine zwaan 173 Stormmeeuw                   5 str.
78 Buizerd                       7 176 Kokmeeuw                       10 str.
80 Ruigpootbuizerd 177 Dwergmeeuw
81 Sperwer                      3 180 Drieteenmeeuw
82 Havik                           3 181 Zwarte stern
83 Rode wouw 186 Visdief
84 Zwarte wouw 187 Noordse stern
86 Wespendief 189 Dwergstern
87 Bruine kiekendief 190 Grote stern
88 Blauwe kiekendief 198 Holenduif                          8
92 Visarend 199 Houtduif                           66 + 3
93 Slechtvalk 200 Zomertortel
95 Smelleken 201 Turkse tortel                     3 + 1
202 Koekoek 281 Spotvogel
209 Steenuil 282 Zwartkop                     2
210 Bosuil 284 Tuinfluiter
211 Ransuil                 1 285 Grasmus
212 Velduil 286 Braamsluiper
213 Nachtzwaluw 289 Fitis
214 Gierzwaluw 290 Tjiftjaf
216 IJsvogel 295 Goudhaantje               32
221 Groene specht     1 296 Vuurgoudhaantje         5
222 Grote bonte specht   23 + 1 Z 297 Grauwe vliegenvanger
224 Kleine bonte specht 298 Bonte vliegenvanger
225 Zwarte specht 301 Koolmees                     162
226 Draaihals 302 Pimpelmees                 165
228 Kuifleeuwerik 303 Zwarte mees                   3
229 Boomleeuwerik       4 304 Kuifmees                        5
230 Veldleeuwerik 305 Glanskop                         9
231 Strandleeuwerik 306 Matkop
232 Boerenzwaluw 307 Staartmees                     25
234 Huiszwaluw 308 Baardmannetje                 6
235 Oeverzwaluw 309 Boomklever                      2
238 Boompieper 310 Boomkruiper                   11
239 Graspieper             10 312 Geelgors
240a Oeverpieper 313 Ortolaan
240b Waterpieper 324 Rietgors                             8
241a Witte kwikstaart 325 IJsgors
241b Rouwkwikstaart 326 Sneeuwgors
242 Grote gele kwikstaart 328 Groenling                         30 + 4
243a Gele kwikstaart 329 Putter                                 4
243b Engelse gele kwikstaart 330 Sijs                                     2
243c Noordse gele kwikstaart 331 Kneu
244 Klapekster 332 Frater
247 Grauwe klauwier 333a Barnsijs (grote)
250 Winterkoning             70 333b Barnsijs (kleine)
251 Heggenmus               21 335 Europese kanarie
252 Grote lijster 336 Goudvink                           10
253 Kramsvogel               985 + 150 339 Kruisbek
254 Zanglijster                  8 342 Vink                                 169 + 4
255 Koperwiek                   62 + 72 343 Keep                                   36
258 Beflijster 344 Huismus                               4
259 Merel                         155 345 Ringmus                             16
263 Tapuit 347 Spreeuw                             42 + 1
265 Roodborsttapuit 349 Wielewaal
266 Paapje 351a Zwarte kraai                       155
267 Gekraagde roodstaart 351b Bonte kraai
268 Zwarte roodstaart 352 Roek
269 Nachtegaal 353 Kauw                                   78
270 Blauwborst 354 Ekster                                 122
271 Roodborst                     40 356 Gaai                                     41
272 Sprinkhaanzanger Soepeend                               5
274 Snor Fazant                                   1
276 Grote karekiet Halsbandparkiet                     1 + N
277 Kleine karekiet
278 Bosrietzanger
279 Rietzanger

Zoogdieren

 Ree         3x K2, 1x K6, 3x K7, 1x K8, 2x K9, 1x K10

Konijn     1x K2, 1x K5a, 3x K7, 1x K8, 4x K12

Vos           1x K3, 2x K8, 2x K10

Eekhoorn 2x K14

December 2003
–> = aantal overvliegend

DATUM: 13+14/12/03 KAVEL: niet geteld K 1,2.4,5,5a,6,7a,12,12a,13,14

3 Parelduiker 96 Boomvalk summier k 7 en 9
4 Roodkeelduiker 98 Torenvalk                 1
5 Fuut                          3 102 Patrijs
6 Roodhalsfuut 106 Waterral                   6
7 Kuifduiker 107 Porseleinhoen
8 Geoorde fuut 111 Waterhoen                 1
9 Dodaars                   12 112 Meerkoet               273
18 Aalscholver                23 116 Scholekster
20 Blauwe reiger             7 118 Kievit
21 Purperreiger 119 Zilverplevier
26 Woudaapje 120 Goudplevier
27 Roerdomp 123 Bontbekplevier
30 Lepelaar 124 Kleine plevier
33 Wilde eend                   4 126 Steenloper
34 Wintertaling             106 127 Watersnip
36 Zomertaling 129 Bokje
38 Krakeend                   16 130 Houtsnip                     1
39 Smient 132 Wulp
40 Pijlstaart 133 Regenwulp
41 Slobeend 135 Grutto
42 Krooneend 136 Rosse grutto
43 Toppereend 137 Witgatje
44 Kuifeend                     90 138 Bosruiter
46 Tafeleend                   55 139 Oeverloper
48 Brilduiker                       1 140 Tureluur
55 Grote zaagbek               6 141 Zwarte ruiter
56 Middelste zaagbek 142 Groenpootruiter
57 Nonnetje                       1 144 Kanoetstrandloper
58 Bergeend 146 Kleine strandloper
59 Nijlgans 149 Bonte strandloper
60 Grauwe gans 151 Drieteenstrandloper
61 Kolgans 154 Kemphaan
63 Rietgans 155 Kluut
65 Rotgans 158 Grauwe franjepoot
66 Brandgans 168 Grote mantelmeeuw
69 Knobbelzwaan               5 170 Kleine mantelmeeuw   4 tp+ 20
70 Wilde zwaan 171 Zilvermeeuw               7 tp + 10
71 Kleine zwaan 173 Stormmeeuw
78 Buizerd                           5 176 Kokmeeuw                   6 tp + 4
80 Ruigpootbuizerd 177 Dwergmeeuw
81 Sperwer                         2 180 Drieteenmeeuw
82 Havik                             2 181 Zwarte stern
83 Rode wouw 186 Visdief
84 Zwarte wouw 187 Noordse stern
86 Wespendief 189 Dwergstern
87 Bruine kiekendief 190 Grote stern
88 Blauwe kiekendief 198 Holenduif
92 Visarend 199 Houtduif                     29
93 Slechtvalk 200 Zomertortel
95 Smelleken 201 Turkse tortel
202 Koekoek 281 Spotvogel
209 Steenuil 282 Zwartkop
210 Bosuil 284 Tuinfluiter
211 Ransuil 285 Grasmus
212 Velduil 286 Braamsluiper
213 Nachtzwaluw 289 Fitis
214 Gierzwaluw 290 Tjiftjaf
216 IJsvogel 295 Goudhaantje                 5
221 Groene specht               1 296 Vuurgoudhaantje
222 Grote bonte specht         4 297 Grauwe vliegenvanger
224 Kleine bonte specht 298 Bonte vliegenvanger
225 Zwarte specht 301 Koolmees                     52
226 Draaihals 302 Pimpelmees                 50
228 Kuifleeuwerik 303 Zwarte mees
229 Boomleeuwerik 304 Kuifmees                       3
230 Veldleeuwerik 305 Glanskop                       10
231 Strandleeuwerik 306 Matkop                           1
232 Boerenzwaluw 307 Staartmees                     3
234 Huiszwaluw 308 Baardmannetje
235 Oeverzwaluw 309 Boomklever
238 Boompieper 310 Boomkruiper
239 Graspieper                   1 312 Geelgors
240a Oeverpieper 313 Ortolaan
240b Waterpieper 324 Rietgors                         22
241a Witte kwikstaart 325 IJsgors
241b Rouwkwikstaart 326 Sneeuwgors
242 Grote gele kwikstaart 328 Groenling                       13
243a Gele kwikstaart 329 Putter
243b Engelse gele kwikstaart 330 Sijs
243c Noordse gele kwikstaart 331 Kneu
244 Klapekster 332 Frater
247 Grauwe klauwier 333a Barnsijs (grote)
250 Winterkoning               19 333b Barnsijs (kleine)
251 Heggenmus                   9 335 Europese kanarie
252 Grote lijster 336 Goudvink                         1
253 Kramsvogel                 276 339 Kruisbek
254 Zanglijster                     1 342 Vink                                 87
255 Koperwiek                     6 343 Keep                                 2
258 Beflijster 344 Huismus
259 Merel                             60 345 Ringmus
263 Tapuit 347 Spreeuw                      9 tp + 17
265 Roodborsttapuit 349 Wielewaal
266 Paapje 351a Zwarte kraai                   58
267 Gekraagde roodstaart 351b Bonte kraai
268 Zwarte roodstaart 352 Roek
269 Nachtegaal 353 Kauw                               2
270 Blauwborst 354 Ekster                           51
271 Roodborst                       3 356 Gaai                               32
272 Sprinkhaanzanger
274 Snor
276 Grote karekiet
277 Kleine karekiet
278 Bosrietzanger
279 Rietzanger
November 2003
–> = overvliegend
DATUM: 16+17/11-2003  KAVEL: Kv.1, 5a, 6, en 10 niet geteld
3 Parelduiker 96 Boomvalk
4 Roodkeelduiker 98 Torenvalk             2
5 Fuut                     4 102 Patrijs
6 Roodhalsfuut 106 Waterral               16
7 Kuifduiker             1 ( kv8) 107 Porseleinhoen
8 Geoorde fuut 111 Waterhoen             15
9 Dodaars               28 112 Meerkoet               556
18 Aalscholver         22 + 6 116 Scholekster
20 Blauwe reiger       12 118 Kievit
21 Purperreiger 119 Zilverplevier
26 Woudaapje 120 Goudplevier
27 Roerdomp 123 Bontbekplevier
30 Lepelaar 124 Kleine plevier
33 Wilde eend         88 126 Steenloper
34 Wintertaling       225 127 Watersnip                 12 + 6
36 Zomertaling 129 Bokje
38 Krakeend             76 130 Houtsnip                   2
39 Smient 132 Wulp                         1z
40 Pijlstaart                 4 133 Regenwulp
41 Slobeend               10 135 Grutto
42 Krooneend 136 Rosse grutto
43 Toppereend 137 Witgatje
44 Kuifeend               107 138 Bosruiter
46 Tafeleend                 87 139 Oeverloper
48 Brilduiker                   4 140 Tureluur
55 Grote zaagbek           1 141 Zwarte ruiter
56 Middelste zaagbek 142 Groenpootruiter
57 Nonnetje                     1 144 Kanoetstrandloper
58 Bergeend 146 Kleine strandloper
59 Nijlgans 149 Bonte strandloper
60 Grauwe gans 151 Drieteenstrandloper
61 Kolgans 154 Kemphaan
63 Rietgans 155 Kluut
65 Rotgans 158 Grauwe franjepoot
66 Brandgans 168 Grote mantelmeeuw         5
69 Knobbelzwaan             8 170 Kleine mantelmeeuw         11
70 Wilde zwaan 171 Zilvermeeuw                       6 + 37
71 Kleine zwaan 173 Stormmeeuw                      2
78 Buizerd                         7 176 Kokmeeuw                         3 + 12
80 Ruigpootbuizerd 177 Dwergmeeuw
81 Sperwer                       5 180 Drieteenmeeuw
82 Havik                           2 181 Zwarte stern
83 Rode wouw 186 Visdief
84 Zwarte wouw 187 Noordse stern
86 Wespendief 189 Dwergstern
87 Bruine kiekendief 190 Grote stern
88 Blauwe kiekendief 198 Holenduif                           1
92 Visarend 199 Houtduif                         61 + 32
93 Slechtvalk 200 Zomertortel
95 Smelleken 201 Turkse tortel                       2
202 Koekoek 281 Spotvogel
209 Steenuil 282 Zwartkop
210 Bosuil 284 Tuinfluiter
211 Ransuil 285 Grasmus
212 Velduil 286 Braamsluiper
213 Nachtzwaluw 289 Fitis
214 Gierzwaluw 290 Tjiftjaf                           2
216 IJsvogel 295 Goudhaantje               63
221 Groene specht             2 296 Vuurgoudhaantje           1
222 Grote bonte specht     12 297 Grauwe vliegenvanger
224 Kleine bonte specht 298 Bonte vliegenvanger
225 Zwarte specht 301 Koolmees                   109
226 Draaihals 302 Pimpelmees                 71
228 Kuifleeuwerik 303 Zwarte mees                   1
229 Boomleeuwerik             4 304 Kuifmees                         2
230 Veldleeuwerik 305 Glanskop                         7
231 Strandleeuwerik 306 Matkop
232 Boerenzwaluw 307 Staartmees                     23
234 Huiszwaluw 308 Baardmannetje                 6
235 Oeverzwaluw 309 Boomklever                     4
238 Boompieper 310 Boomkruiper                   11
239 Graspieper                   15 312 Geelgors
240a Oeverpieper 313 Ortolaan
240b Waterpieper 324 Rietgors                             6
241a Witte kwikstaart 325 IJsgors
241b Rouwkwikstaart 326 Sneeuwgors
242 Grote gele kwikstaart 328 Groenling                         26 + 7
243a Gele kwikstaart 329 Putter                                 1
243b Engelse gele kwikstaart 330 Sijs                                   1
243c Noordse gele kwikstaart 331 Kneu                                 1
244 Klapekster 332 Frater
247 Grauwe klauwier 333a Barnsijs (grote)
250 Winterkoning                   64 333b Barnsijs (kleine)
251 Heggenmus                   41 335 Europese kanarie
252 Grote lijster 336 Goudvink                             3
253 Kramsvogel                   276 + 94 339 Kruisbek
254 Zanglijster                     11 + 24 342 Vink                               129 + 58
255 Koperwiek                     23 343 Keep                                 17 + 8
258 Beflijster                         2 344 Huismus
259 Merel                             143 + 10 345 Ringmus                           15
263 Tapuit 347 Spreeuw                         285 + 443
265 Roodborsttapuit 349 Wielewaal
266 Paapje 351a Zwarte kraai                     163
267 Gekraagde roodstaart 351b Bonte kraai
268 Zwarte roodstaart 352 Roek
269 Nachtegaal 353 Kauw                                 44
270 Blauwborst 354 Ekster                               128
271 Roodborst                       101 356 Gaai                                  43
272 Sprinkhaanzanger Fazant                                 2
274 Snor Soepeend                           5
276 Grote karekiet Halsbandparkiet                   1
277 Kleine karekiet Postduif                               1
278 Bosrietzanger
279 Rietzanger

Zoogdieren

Ree 3 K2 + 1 K8 + 1 K11

Mol   3 k3

Vos 3 k3 + 1 dood ex k3 + 1 k11

Konijn   1 ( k 9) !!

Eekhoorn 3 k14

Oktober 2003
–> = overvliegend
DATUM: 18+19-10-03 KAVEL: Niet geteld Kav 1,5a, 11, 12a en 13
3 Parelduiker 96 Boomvalk
4 Roodkeelduiker 98 Torenvalk           2 + 1
5 Fuut                   15 102 Patrijs
6 Roodhalsfuut 106 Waterral             27
7 Kuifduiker 107 Porseleinhoen
8 Geoorde fuut 111 Waterhoen           8
9 Dodaars             22 112 Meerkoet           415
18 Aalscholver         22 + 65 116 Scholekster
20 Blauwe reiger      19 + 1 118 Kievit
21 Purperreiger 119 Zilverplevier
26 Woudaapje 120 Goudplevier
27 Roerdomp 123 Bontbekplevier
30 Lepelaar 124 Kleine plevier
33 Wilde eend         36 126 Steenloper
34 Wintertaling       112 127 Watersnip           10 + 2
36 Zomertaling 129 Bokje                     1
38 Krakeend             73 130 Houtsnip               3
39 Smient 132 Wulp                     3
40 Pijlstaart 133 Regenwulp
41 Slobeend             14 135 Grutto
42 Krooneend 136 Rosse grutto
43 Toppereend 137 Witgatje
44 Kuifeend             159 138 Bosruiter
46 Tafeleend             85 139 Oeverloper
48 Brilduiker               1 m. 140 Tureluur
55 Grote zaagbek 141 Zwarte ruiter
56 Middelste zaagbek 142 Groenpootruiter     1
57 Nonnetje 144 Kanoetstrandloper
58 Bergeend 146 Kleine strandloper
59 Nijlgans               1 O 149 Bonte strandloper
60 Grauwe gans       6 151 Drieteenstrandloper
61 Kolgans 154 Kemphaan
63 Rietgans 155 Kluut
65 Rotgans 158 Grauwe franjepoot
66 Brandgans 168 Grote mantelmeeuw
69 Knobbelzwaan       4 170 Kleine mantelmeeuw
70 Wilde zwaan 171 Zilvermeeuw             2
71 Kleine zwaan 173 Stormmeeuw             1
78 Buizerd                 10 + 3 176 Kokmeeuw
80 Ruigpootbuizerd 177 Dwergmeeuw
81 Sperwer                 6 + 1 180 Drieteenmeeuw
82 Havik                     3 181 Zwarte stern
83 Rode wouw 186 Visdief
84 Zwarte wouw 187 Noordse stern
86 Wespendief           1 juv 189 Dwergstern
87 Bruine kiekendief 190 Grote stern
88 Blauwe kiekendief 198 Holenduif                   20
92 Visarend 199 Houtduif                      34 + 4
93 Slechtvalk 200 Zomertortel
95 Smelleken 201 Turkse tortel                 1
202 Koekoek 281 Spotvogel
209 Steenuil 282 Zwartkop
210 Bosuil 284 Tuinfluiter
211 Ransuil 285 Grasmus
212 Velduil 286 Braamsluiper
213 Nachtzwaluw 289 Fitis
214 Gierzwaluw 290 Tjiftjaf           4
216 IJsvogel                   2 295 Goudhaantje     80
221 Groene specht         7 296 Vuurgoudhaantje 4
222 Grote bonte specht   19 + 1 297 Grauwe vliegenvanger
224 Kleine bonte specht 298 Bonte vliegenvanger
225 Zwarte specht 301 Koolmees             236
226 Draaihals 302 Pimpelmees         165
228 Kuifleeuwerik 303 Zwarte mees         6
229 Boomleeuwerik         6 + 1 Z 304 Kuifmees               1
230 Veldleeuwerik             2 + 50 Z 305 Glanskop               21
231 Strandleeuwerik 306 Matkop
232 Boerenzwaluw 307 Staartmees             48 + 5
234 Huiszwaluw 308 Baardmannetje       9
235 Oeverzwaluw 309 Boomklever             3
238 Boompieper 310 Boomkruiper           15
239 Graspieper                 26 + 11Z 312 Geelgors
240a Oeverpieper 313 Ortolaan
240b Waterpieper 324 Rietgors                   59
241a Witte kwikstaart           1 + 1 z 325 IJsgors
241b Rouwkwikstaart 326 Sneeuwgors
242 Grote gele kwikstaart     2 z 328 Groenling                 10
243a Gele kwikstaart 329 Putter
243b Engelse gele kwikstaart 330 Sijs                           40
243c Noordse gele kwikstaart 331 Kneu                         16 + 10
244 Klapekster 332 Frater
247 Grauwe klauwier 333a Barnsijs (grote)           1 Z
250 Winterkoning                 93 333b Barnsijs (kleine)
251 Heggenmus                   48 335 Europese kanarie
252 Grote lijster                     1 + 1 336 Goudvink                   10 + 17
253 Kramsvogel                   271 + 100 339 Kruisbek
254 Zanglijster                     200 342 Vink                           141 + 50 z
255 Koperwiek                     225 + 150 343 Keep                         19 + 4 Z
258 Beflijster 344 Huismus
259 Merel                           230 345 Ringmus                     3
263 Tapuit 347 Spreeuw                   1245 + 1170 Z
265 Roodborsttapuit             1 349 Wielewaal
266 Paapje 351a Zwarte kraai               56 + 21 Z
267 Gekraagde roodstaart 351b Bonte kraai
268 Zwarte roodstaart 352 Roek                           8 Z
269 Nachtegaal 353 Kauw                         38 + 125
270 Blauwborst 354 Ekster                         79
271 Roodborst                     70 356 Gaai                          71
272 Sprinkhaanzanger Fazant         3
274 Snor Soepeend   12
276 Grote karekiet Kerkuil         1 K 4
277 Kleine karekiet Halsbandparkiet 1
278 Bosrietzanger Appelvink             1
279 Rietzanger

Zoogdieren:

Vos                        2 ex K3, 1 K4, 3 K7, 1 K8 en 2 K10

Ree                        1 m. K3, 1 ex K7 en 2 K10

Mol                         3 K3

Spitsmuis specie 1 dood ex K3

Konijn                   1 K8 en 1 K10 !!

Eekhoorn             1 k14

error: Content is protected !!