Wintertellingen 2001-2002

⇐Terug

Volgende>

Maart 2002
–> = overvliegend
DATUM: 16+17/03/02           KAVEL: alle uitgezonderd Kv.11
3 Parelduiker 96 Boomvalk
4 Roodkeelduiker 98 Torenvalk                 2
5 Fuut                      7 102 Patrijs
6 Roodhalsfuut 106 Waterral                     5
7 Kuifduiker 107 Porseleinhoen
8 Geoorde fuut 111 Waterhoen               14
9 Dodaars               15 112 Meerkoet                 185
18 Aalscholver    6 tp 7 op zee en 35 116 Scholekster             5 str.+ 2
20 Blauwe reiger 13 + 2 118 Kievit                       2 + 2
21 Purperreiger 119 Zilverplevier
26 Woudaapje 120 Goudplevier
27 Roerdomp 123 Bontbekplevier
30 Lepelaar          4n 124 Kleine plevier           2
33 Wilde eend 13pr+23m+5v+12ex 126 Steenloper
34 Wintertaling 8 pr 127 Watersnip                 3
36 Zomertaling 129 Bokje
38 Krakeend   10 pr+1m+18ex 130 Houtsnip                   6
39 Smient         4 132 Wulp                         1 + 2
40 Pijlstaart 133 Regenwulp
41 Slobeend     1pr+13m+10v+10ex 135 Grutto
42 Krooneend 136 Rosse grutto
43 Boereneend  1 ex 137 Witgatje
44 Kuifeend       29pr+34m+36v+117ex 138 Bosruiter
46 Tafeleend     1pr+1v+12ex 139 Oeverloper
48 Brilduiker 140 Tureluur
55 Grote zaagbek   4 ex 141 Zwarte ruiter               1n
56 Middelste zaagbek 142 Groenpootruiter
57 Nonnetje           1 ex 144 Kanoetstrandloper
58 Bergeend         2pr+ 5 rondvl. 146 Kleine strandloper
59 Nijlgans             17+28 149 Bonte strandloper
60 Grauwe gans     6 + 2 rondvl. 151 Drieteenstrandloper
61 Kolgans 154 Kemphaan
63 Rietgans 155 Kluut
65 Rotgans 158 Grauwe franjepoot
66 Brandgans 168 Grote mantelmeeuw
69 Knobbelzwaan      8 + 1 170 Kleine mantelmeeuw           10 (str)
70 Wilde zwaan 171 Zilvermeeuw                       32 (str)
71 Kleine zwaan 173 Stormmeeuw
78 Buizerd                 9 176 Kokmeeuw
80 Ruigpootbuizerd 177 Dwergmeeuw
81 Sperwer                 3 180 Drieteenmeeuw
82 Havik                     4 +2 Z 181 Zwarte stern
83 Rode wouw 186 Visdief
84 Zwarte wouw 187 Noordse stern
86 Wespendief 189 Dwergstern
87 Bruine kiekendief   1 m+ 1 exn 190 Grote stern
88 Blauwe kiekendief 198 Holenduif                           4
92 Visarend 199 Houtduif                           39 + 11
93 Slechtvalk 200 Zomertortel
95 Smelleken 201 Turkse tortel
202 Koekoek 281 Spotvogel
209 Steenuil 282 Zwartkop
210 Bosuil 284 Tuinfluiter
211 Ransuil            1 kv 5a 285 Grasmus
212 Velduil             1 kv 2 286 Braamsluiper
213 Nachtzwaluw 289 Fitis                           6
214 Gierzwaluw 290 Tjiftjaf                       65
216 IJsvogel 295 Goudhaantje             10
221 Groene specht   13 296 Vuurgoudhaantje       1
222 Grote bonte specht 10 297 Grauwe vliegenvanger
224 Kleine bonte specht 298 Bonte vliegenvanger
225 Zwarte specht 301 Koolmees                 145
226 Draaihals 302 Pimpelmees               89
228 Kuifleeuwerik 303 Zwarte mees               2
229 Boomleeuwerik           7 304 Kuifmees                     3
230 Veldleeuwerik           1 +8 305 Glanskop                     15
231 Strandleeuwerik 306 Matkop
232 Boerenzwaluw 307 Staartmees                 11
234 Huiszwaluw 308 Baardmannetje
235 Oeverzwaluw 309 Boomklever                 3
238 Boompieper 310 Boomkruiper                 8
239 Graspieper                   99 + 9 312 Geelgors                       1 ( kv 1)
240a Oeverpieper 313 Ortolaan
240b Waterpieper 324 Rietgors                       42
241a Witte kwikstaart             8 + 10 325 IJsgors
241b Rouwkwikstaart         1 kv5 ( ja de kalahari) 326 Sneeuwgors
242 Grote gele kwikstaart 328 Groenling                       2+1
243a Gele kwikstaart 329 Putter                             14
243b Engelse gele kwikstaart 330 Sijs                                 27+1
243c Noordse gele kwikstaart 331 Kneu                               26+11
244 Klapekster 332 Frater
247 Grauwe klauwier 333a Barnsijs (grote)
250 Winterkoning                   184 333b Barnsijs (kleine)
251 Heggenmus                     167 335 Europese kanarie
252 Grote lijster                     1n 336 Goudvink                           2          
253 Kramsvogel                   1 339 Kruisbek
254 Zanglijster                     37 342 Vink                                   39
255 Koperwiek                     15+1 343 Keep                                     1
258 Beflijster                        1 344 Huismus                             10
259 Merel                             114 345 Ringmus                               1
263 Tapuit                             2 347 Spreeuw                               12+4
265 Roodborsttapuit            30 349 Wielewaal
266 Paapje 351a Zwarte kraai                           116
267 Gekraagde roodstaart 351b Bonte kraai
268 Zwarte roodstaart 352 Roek
269 Nachtegaal 353 Kauw                                       166
270 Blauwborst                  10 354 Ekster                                     74
271 Roodborst                     79 356 Gaai                                         47
272 Sprinkhaanzanger Fazant                                       5
274 Snor Canadese Gans                      3
276 Grote karekiet Citroenvlinder                       1 Kv.14
277 Kleine karekiet Vos               1xKv3+1xkv4+2xkv5a
278 Bosrietzanger Ree               4xkv3+3xkv10+2xkv2
279 Rietzanger Eekhoorn         1x kv 14
Februari 2002
–> = overvliegend
DATUM: 16/17-02-02     KAVEL: ALLE ( KV 4A NIET GETELD )
3 Parelduiker 96 Boomvalk
4 Roodkeelduiker 98 Torenvalk               3
5 Fuut                            9 ( + 160 op zee) 102 Patrijs
6 Roodhalsfuut 106 Waterral                 5
7 Kuifduiker 107 Porseleinhoen
8 Geoorde fuut 111 Waterhoen             22
9 Dodaars                         24 112 Meerkoet                 171
18 Aalscholver                     20 + 14-> 116 Scholekster             2 (strand)
20 Blauwe reiger                 18 + 2-> 118 Kievit
21 Purperreiger 119 Zilverplevier
26 Woudaapje 120 Goudplevier
27 Roerdomp                         2 123 Bontbekplevier
30 Lepelaar 124 Kleine plevier
33 Wilde eend 129 ex= 33m+20v+11p+54 ex+1 sp v 126 Steenloper
34 Wintertaling                       68 127 Watersnip                 2
36 Zomertaling 129 Bokje
38 Krakeend                           72 130 Houtsnip                     6
39 Smient                               16 132 Wulp                           1 + 1->
40 Pijlstaart 133 Regenwulp
41 Slobeend                             7 135 Grutto
42 Krooneend                           9 ( kv 3) 136 Rosse grutto
43 Toppereend 137 Witgatje
44 Kuifeend                             245 138 Bosruiter
46 Tafeleend                             46 139 Oeverloper
48 Brilduiker                               3 140 Tureluur
55 Grote zaagbek                       8 141 Zwarte ruiter
56 Middelste zaagbek 142 Groenpootruiter
57 Nonnetje                                 3 144 Kanoetstrandloper
58 Bergeend 146 Kleine strandloper
59 Nijlgans                                 14 + 6-> 149 Bonte strandloper
60 Grauwe gans 24 151 Drieteenstrandloper
61 Kolgans 154 Kemphaan
63 Rietgans 155 Kluut
65 Rotgans 158 Grauwe franjepoot
66 Brandgans 168 Grote mantelmeeuw
69 Knobbelzwaan 10 + 1 aangevreten ex.(kv 2) 170 Kleine mantelmeeuw
70 Wilde zwaan           2 171 Zilvermeeuw                   50 ( strand)
71 Kleine zwaan 173 Stormmeeuw
78 Buizerd                     11 176 Kokmeeuw                       24
80 Ruigpootbuizerd 177 Dwergmeeuw
81 Sperwer                       4 180 Drieteenmeeuw
82 Havik                           3 181 Zwarte stern
83 Rode wouw 186 Visdief
84 Zwarte wouw 187 Noordse stern
86 Wespendief 189 Dwergstern
87 Bruine kiekendief 190 Grote stern
88 Blauwe kiekendief 198 Holenduif                           1 + 2->
92 Visarend 199 Houtduif                           31 + 2->
93 Slechtvalk 200 Zomertortel
95 Smelleken 201 Turkse tortel                       4
202 Koekoek 281 Spotvogel
209 Steenuil 282 Zwartkop
210 Bosuil 284 Tuinfluiter
211 Ransuil             1 dood ex kv 14 285 Grasmus
212 Velduil 286 Braamsluiper
213 Nachtzwaluw 289 Fitis
214 Gierzwaluw 290 Tjiftjaf                             1
216 Ijsvogel 295 Goudhaantje                   8
221 Groene specht           5 296 Vuurgoudhaantje
222 Grote bonte specht     11 297 Grauwe vliegenvanger
224 Kleine bonte specht 298 Bonte vliegenvanger
225 Zwarte specht 301 Koolmees                     194
226 Draaihals 302 Pimpelmees                  107
228 Kuifleeuwerik 303 Zwarte mees                     2
229 Boomleeuwerik             5 304 Kuifmees                           1
230 Veldleeuwerik               2-> 305 Glanskop                           10
231 Strandleeuwerik 306 Matkop
232 Boerenzwaluw 307 Staartmees                       16
234 Huiszwaluw 308 Baardmannetje                   2
235 Oeverzwaluw 309 Boomklever                         4
238 Boompieper 310 Boomkruiper                         7
239 Graspieper                  44 312 Geelgors
240a Oeverpieper 313 Ortolaan
240b Waterpieper 324 Rietgors                               10
241a Witte kwikstaart 325 Ijsgors
241b Rouwkwikstaart 326 Sneeuwgors
242 Grote gele kwikstaart 328 Groenling                              3
243a Gele kwikstaart 329 Putter                                     5
243b Engelse gele kwikstaart 330 Sijs                                       80+65->
243c Noordse gele kwikstaart 331 Kneu                                     3
244 Klapekster 332 Frater
247 Grauwe klauwier 333a Barnsijs (grote)
250 Winterkoning                   84 333b Barnsijs (kleine)
251 Heggenmus                     67 335 Europese kanarie
252 Grote lijster 336 Goudvink                               7
253 Kramsvogel                       4 339 Kruisbek
254 Zanglijster                         13 342 Vink                                       69 + 5->
255 Koperwiek                         16 343 Keep                                         1
258 Beflijster 344 Huismus                                   4
259 Merel                               118 345 Ringmus                                   2
263 Tapuit 347 Spreeuw                                   28 + 7->
265 Roodborsttapuit                   1 349 Wielewaal
266 Paapje 351a Zwarte kraai                             160 + 11->
267 Gekraagde roodstaart 351b Bonte kraai
268 Zwarte roodstaart 352 Roek
269 Nachtegaal 353 Kauw                                       202
270 Blauwborst 354 Ekster                                      144
271 Roodborst                             25 356 Gaai                                           47
272 Sprinkhaanzanger Fazant                                         5
274 Snor Canadese Gans                           3
276 Grote karekiet Vos   6 ex 1xkv3 1xkv4 1xkv8 2xkv11 1xkv7
277 Kleine karekiet Ree 21 ex 6xkv3 2xkv4 5xkv7 6xkv8 2xkv9
278 Bosrietzanger Eekhoorn 1 ex kv 14
279 Rietzanger Konijn 2 ex in kv 3
Januari 2002
  –> = overvliegend                                        DATUM: 12+13/01-02
3 Parelduiker 96 Boomvalk
4 Roodkeelduiker 98 Torenvalk                       3
5 Fuut 102 Patrijs
6 Roodhalsfuut 106 Waterral                         18
7 Kuifduiker 107 Porseleinhoen
8 Geoorde fuut 111 Waterhoen                     42
9 Dodaars                 18 112 Meerkoet                       271
18 Aalscholver            3+4→ 116 Scholekster
20 Blauwe reiger         8+1→ 118 Kievit
21 Purperreiger 119 Zilverplevier
26 Woudaapje 120 Goudplevier
27 Roerdomp           3 ( 2xKv8/7 1x Kv3) 123 Bontbekplevier
30 Lepelaar 124 Kleine plevier
33 Wilde eend            134 126 Steenloper
34 Wintertaling               30 127 Watersnip                         2
36 Zomertaling 129 Bokje                                 1
38 Krakeend                   20 130 Houtsnip              39 (absoluut record)
39 Smient 132 Wulp
40 Pijlstaart 133 Regenwulp
41 Slobeend                     4 135 Grutto
42 Krooneend 136 Rosse grutto
43 Toppereend 137 Witgatje
44 Kuifeend                     99 138 Bosruiter
46 Tafeleend                   61 139 Oeverloper
48 Brilduiker                       3 140 Tureluur
55 Grote zaagbek               1 m 141 Zwarte ruiter
56 Middelste zaagbek 142 Groenpootruiter
57 Nonnetje                       16 144 Kanoetstrandloper
58 Bergeend 146 Kleine strandloper
59 Nijlgans                          4+3→ 149 Bonte strandloper
60 Grauwe gans 151 Drieteenstrandloper             3 (strand)
61 Kolgans 154 Kemphaan
63 Rietgans 155 Kluut
65 Rotgans 158 Grauwe franjepoot
66 Brandgans                       1→ 168 Grote mantelmeeuw
69 Knobbelzwaan                 8 170 Kleine mantelmeeuw
70 Wilde zwaan                   11+8→ 171 Zilvermeeuw                   126 (strand)
71 Kleine zwaan 173 Stormmeeuw                       1
78 Buizerd                           11 176 Kokmeeuw                           9
80 Ruigpootbuizerd 177 Dwergmeeuw
81 Sperwer                           6 180 Drieteenmeeuw
82 Havik                                 3 181 Zwarte stern
83 Rode wouw 186 Visdief
84 Zwarte wouw 187 Noordse stern
86 Wespendief 189 Dwergstern
87 Bruine kiekendief 190 Grote stern
88 Blauwe kiekendief          3   ( 1m+2vr) 198 Holenduif
92 Visarend                            1 ( kv10) 199 Houtduif                               122
93 Slechtvalk 200 Zomertortel
95 Smelleken                       1 ( Kv3+kv10) 201 Turkse tortel
202 Koekoek 281 Spotvogel
209 Steenuil 282 Zwartkop
210 Bosuil 284 Tuinfluiter
211 Ransuil          8 ( 6 in kv 5a 2 in kv 7) 285 Grasmus
212 Velduil 286 Braamsluiper
213 Nachtzwaluw 289 Fitis
214 Gierzwaluw 290 Tjiftjaf
216 Ijsvogel 295 Goudhaantje                   18
221 Groene specht       10 296 Vuurgoudhaantje
222 Grote bonte specht   9 297 Grauwe vliegenvanger
224 Kleine bonte specht 298 Bonte vliegenvanger
225 Zwarte specht 301 Koolmees                       180
226 Draaihals 302 Pimpelmees                   137
228 Kuifleeuwerik 303 Zwarte mees
229 Boomleeuwerik         1→ 304 Kuifmees                             1
230 Veldleeuwerik             4+2→ 305 Glanskop                           14
231 Strandleeuwerik 306 Matkop
232 Boerenzwaluw 307 Staartmees                       11
234 Huiszwaluw 308 Baardmannetje                   3
235 Oeverzwaluw 309 Boomklever                         2
238 Boompieper 310 Boomkruiper                         8
239 Graspieper                 20 312 Geelgors
240a Oeverpieper 313 Ortolaan
240b Waterpieper 324 Rietgors                                 2
241a Witte kwikstaart 325 Ijsgors
241b Rouwkwikstaart 326 Sneeuwgors
242 Grote gele kwikstaart 328 Groenling                               11
243a Gele kwikstaart 329 Putter                                       4+1→
243b Engelse gele kwikstaart 330 Sijs                                           1→n
243c Noordse gele kwikstaart 331 Kneu
244 Klapekster 332 Frater
247 Grauwe klauwier 333a Barnsijs (grote)
250 Winterkoning               66 333b Barnsijs (kleine)
251 Heggenmus                 26 335 Europese kanarie
252 Grote lijster 336 Goudvink                                  1
253 Kramsvogel                 872+400→ 339 Kruisbek
254 Zanglijster                       7 342 Vink                                         195+9→
255 Koperwiek                   184+13→ 343 Keep                                          15+1→
258 Beflijster 344 Huismus                                       3
259 Merel                           296 345 Ringmus                                       2
263 Tapuit 347 Spreeuw                                     35+14→
265 Roodborsttapuit 349 Wielewaal
266 Paapje 351a Zwarte kraai                               160
267 Gekraagde roodstaart 351b Bonte kraai                                       1
268 Zwarte roodstaart 352 Roek
269 Nachtegaal 353 Kauw                                            109
270 Blauwborst 354 Ekster                                           178
271 Roodborst                       31 356 Gaai                                                 41
272 Sprinkhaanzanger Fazant                                              6
274 Snor Ree         9 1xkv3 3×9 5×10
276 Grote karekiet Mol           veel molshopen in kv8
277 Kleine karekiet Vos           5 in kv10+1x in 9 
278 Bosrietzanger Haas           2 in kv 10
279 Rietzanger Eekhoorn     3 in kv 14

 

 

error: Content is protected !!