Wintertellingen 2001-2002

⇐Terug

<Vorige                                               Volgende>

Maart 2002
–> = overvliegend
DATUM: 16+17/03/02           KAVEL: alle uitgezonderd Kv.11
3 Parelduiker 96 Boomvalk
4 Roodkeelduiker 98 Torenvalk                 2
5 Fuut                      7 102 Patrijs
6 Roodhalsfuut 106 Waterral                     5
7 Kuifduiker 107 Porseleinhoen
8 Geoorde fuut 111 Waterhoen               14
9 Dodaars               15 112 Meerkoet                 185
18 Aalscholver    6 tp 7 op zee en 35 116 Scholekster             5 str.+ 2
20 Blauwe reiger 13 + 2 118 Kievit                       2 + 2
21 Purperreiger 119 Zilverplevier
26 Woudaapje 120 Goudplevier
27 Roerdomp 123 Bontbekplevier
30 Lepelaar          4n 124 Kleine plevier           2
33 Wilde eend 13pr+23m+5v+12ex 126 Steenloper
34 Wintertaling 8 pr 127 Watersnip                 3
36 Zomertaling 129 Bokje
38 Krakeend   10 pr+1m+18ex 130 Houtsnip                   6
39 Smient         4 132 Wulp                         1 + 2
40 Pijlstaart 133 Regenwulp
41 Slobeend     1pr+13m+10v+10ex 135 Grutto
42 Krooneend 136 Rosse grutto
43 Boereneend  1 ex 137 Witgatje
44 Kuifeend       29pr+34m+36v+117ex 138 Bosruiter
46 Tafeleend     1pr+1v+12ex 139 Oeverloper
48 Brilduiker 140 Tureluur
55 Grote zaagbek   4 ex 141 Zwarte ruiter               1n
56 Middelste zaagbek 142 Groenpootruiter
57 Nonnetje           1 ex 144 Kanoetstrandloper
58 Bergeend         2pr+ 5 rondvl. 146 Kleine strandloper
59 Nijlgans             17+28 149 Bonte strandloper
60 Grauwe gans     6 + 2 rondvl. 151 Drieteenstrandloper
61 Kolgans 154 Kemphaan
63 Rietgans 155 Kluut
65 Rotgans 158 Grauwe franjepoot
66 Brandgans 168 Grote mantelmeeuw
69 Knobbelzwaan      8 + 1 170 Kleine mantelmeeuw           10 (str)
70 Wilde zwaan 171 Zilvermeeuw                       32 (str)
71 Kleine zwaan 173 Stormmeeuw
78 Buizerd                 9 176 Kokmeeuw
80 Ruigpootbuizerd 177 Dwergmeeuw
81 Sperwer                 3 180 Drieteenmeeuw
82 Havik                     4 +2 Z 181 Zwarte stern
83 Rode wouw 186 Visdief
84 Zwarte wouw 187 Noordse stern
86 Wespendief 189 Dwergstern
87 Bruine kiekendief   1 m+ 1 exn 190 Grote stern
88 Blauwe kiekendief 198 Holenduif                           4
92 Visarend 199 Houtduif                           39 + 11
93 Slechtvalk 200 Zomertortel
95 Smelleken 201 Turkse tortel
202 Koekoek 281 Spotvogel
209 Steenuil 282 Zwartkop
210 Bosuil 284 Tuinfluiter
211 Ransuil            1 kv 5a 285 Grasmus
212 Velduil             1 kv 2 286 Braamsluiper
213 Nachtzwaluw 289 Fitis                           6
214 Gierzwaluw 290 Tjiftjaf                       65
216 IJsvogel 295 Goudhaantje             10
221 Groene specht   13 296 Vuurgoudhaantje       1
222 Grote bonte specht 10 297 Grauwe vliegenvanger
224 Kleine bonte specht 298 Bonte vliegenvanger
225 Zwarte specht 301 Koolmees                 145
226 Draaihals 302 Pimpelmees               89
228 Kuifleeuwerik 303 Zwarte mees               2
229 Boomleeuwerik           7 304 Kuifmees                     3
230 Veldleeuwerik           1 +8 305 Glanskop                     15
231 Strandleeuwerik 306 Matkop
232 Boerenzwaluw 307 Staartmees                 11
234 Huiszwaluw 308 Baardmannetje
235 Oeverzwaluw 309 Boomklever                 3
238 Boompieper 310 Boomkruiper                 8
239 Graspieper                   99 + 9 312 Geelgors                       1 ( kv 1)
240a Oeverpieper 313 Ortolaan
240b Waterpieper 324 Rietgors                       42
241a Witte kwikstaart             8 + 10 325 IJsgors
241b Rouwkwikstaart         1 kv5 ( ja de kalahari) 326 Sneeuwgors
242 Grote gele kwikstaart 328 Groenling                       2+1
243a Gele kwikstaart 329 Putter                             14
243b Engelse gele kwikstaart 330 Sijs                                 27+1
243c Noordse gele kwikstaart 331 Kneu                               26+11
244 Klapekster 332 Frater
247 Grauwe klauwier 333a Barnsijs (grote)
250 Winterkoning                   184 333b Barnsijs (kleine)
251 Heggenmus                     167 335 Europese kanarie
252 Grote lijster                     1n 336 Goudvink                           2          
253 Kramsvogel                   1 339 Kruisbek
254 Zanglijster                     37 342 Vink                                   39
255 Koperwiek                     15+1 343 Keep                                     1
258 Beflijster                        1 344 Huismus                             10
259 Merel                             114 345 Ringmus                               1
263 Tapuit                             2 347 Spreeuw                               12+4
265 Roodborsttapuit            30 349 Wielewaal
266 Paapje 351a Zwarte kraai                           116
267 Gekraagde roodstaart 351b Bonte kraai
268 Zwarte roodstaart 352 Roek
269 Nachtegaal 353 Kauw                                       166
270 Blauwborst                  10 354 Ekster                                     74
271 Roodborst                     79 356 Gaai                                         47
272 Sprinkhaanzanger Fazant                                       5
274 Snor Canadese Gans                      3
276 Grote karekiet Citroenvlinder                       1 Kv.14
277 Kleine karekiet Vos               1xKv3+1xkv4+2xkv5a
278 Bosrietzanger Ree               4xkv3+3xkv10+2xkv2
279 Rietzanger Eekhoorn         1x kv 14
Februari 2002
jaar 2002
mnd 2
t.p.=ter plaatse, ov=overvliegend, kavel 4 niet geteld
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 24
90 Fuut 9 160
720 Aalscholver 20 14
950 Roerdomp 2
1220 Blauwe Reiger 18 2
1520 Knobbelzwaan 11
1540 Wilde Zwaan 2
1610 Grauwe Gans 24
1660 Canadese Gans 3
1700 Nijlgans 14 6
1790 Smient 16
1820 Krakeend 72
1840 Wintertaling 68
1860 Wilde Eend 129
1940 Slobeend 7
1960 Krooneend 9
1980 Tafeleend 46
2030 Kuifeend 245
2180 Brilduiker 3
2200 Nonnetje 3
2230 Grote Zaagbek 8
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
2670 Havik 3
2690 Sperwer 4
2870 Buizerd 11
3040 Torenvalk 3
3940 Fazant 5
4070 Waterral 5
4240 Waterhoen 22
4290 Meerkoet 171
4500 Scholekster 2
5190 Watersnip 2
5290 Houtsnip 6
5410 Wulp 1 1
5820 Kokmeeuw 24
5920 Zilvermeeuw 50
6680 Holenduif 1 2
6700 Houtduif 31 2
6840 Turkse Tortel 4
7670 Ransuil 1
8560 Groene Specht 5
8760 Grote Bonte Specht 11
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
9740 Boomleeuwerik 5
9760 Veldleeuwerik 2
10110 Graspieper 44
10660 Winterkoning 84
10840 Heggenmus 67
10990 Roodborst 25
11390 Roodborsttapuit 1
11870 Merel 118
11980 Kramsvogel 4
12000 Zanglijster 13
12010 Koperwiek 16
13110 Tjiftjaf 1
13140 Goudhaan 8
13640 Baardman 2
14370 Staartmees 16
14400 Glanskop 10
14540 Kuifmees 1
14610 Zwarte Mees 2
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
14620 Pimpelmees 107
14640 Koolmees 194
14790 Boomklever 4
14890 Boomkruiper 7
15390 Gaai 47
15490 Ekster 144
15600 Kauw 202
15671 Zwarte Kraai 160 11
15820 Spreeuw 28 7
15910 Huismus 4
15980 Ringmus 2
16360 Vink 69 5
16380 Keep 1
16490 Groenling 3
16530 Putter 5
16540 Sijs 80 65
16600 Kneu 3
17100 Goudvink 7
18770 Rietgors 10
70140 Eekhoorn 1
70240 Konijn 2
70300 Ree 21
70400 Vos 6

Januari 2002

jaar 2002
mnd 1
t.p.=ter plaatse, ov=overvliegend
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 18
720 Aalscholver 3 4
950 Roerdomp 3
1220 Blauwe Reiger 8 1
1520 Knobbelzwaan 8
1540 Wilde Zwaan 11 8
1670 Brandgans 1
1700 Nijlgans 4 3
1820 Krakeend 20
1840 Wintertaling 30
1860 Wilde Eend 134
1940 Slobeend 4
1980 Tafeleend 61
2030 Kuifeend 99
2180 Brilduiker 3
2200 Nonnetje 16
2230 Grote Zaagbek 1
2610 Blauwe Kiekedief 3
2670 Havik 3
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
2690 Sperwer 6
2870 Buizerd 11
3010 Visarend 1
3040 Torenvalk 3
3090 Smelleken 1
3940 Fazant 6
4070 Waterral 18
4240 Waterhoen 42
4290 Meerkoet 271
4970 Drieteenstrandloper 3
5180 Bokje 1
5190 Watersnip 2
5290 Houtsnip 39
5820 Kokmeeuw 9
5900 Stormmeeuw 1
5920 Zilvermeeuw 126
6700 Houtduif 122
7670 Ransuil 8
8560 Groene Specht 10
8760 Grote Bonte Specht 9
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
9740 Boomleeuwerik 1
9760 Veldleeuwerik 4 2
10110 Graspieper 20
10660 Winterkoning 66
10840 Heggenmus 26
10990 Roodborst 31
11870 Merel 296
11980 Kramsvogel 872 400
12000 Zanglijster 7
12010 Koperwiek 184 13
13140 Goudhaan 18
13640 Baardman 3
14370 Staartmees 11
14400 Glanskop 14
14540 Kuifmees 1
14620 Pimpelmees 137
14640 Koolmees 180
14790 Boomklever 2
14890 Boomkruiper 8
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
15390 Gaai 41
15490 Ekster 178
15600 Kauw 109
15671 Zwarte Kraai 160
15673 Bonte Kraai 1
15820 Spreeuw 35 14
15910 Huismus 3
15980 Ringmus 2
16360 Vink 195 9
16380 Keep 15 1
16490 Groenling 11
16530 Putter 4 1
17100 Goudvink 1
18770 Rietgors 2
70140 Eekhoorn 3
70180 Haas 2
70260 Mol 1
70300 Ree 9
December 2001
jaar 2001
mnd 12
t.p.=ter plaatse, ov=overvliegend
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 17
90 Fuut 2
720 Aalscholver 9 20
950 Roerdomp 1
1220 Blauwe Reiger 9 1
1520 Knobbelzwaan 12
1540 Wilde Zwaan 4
1700 Nijlgans 2
1790 Smient 48
1820 Krakeend 197
1840 Wintertaling 127
1860 Wilde Eend 164
1940 Slobeend 13
1980 Tafeleend 170
2030 Kuifeend 187
2180 Brilduiker 2
2200 Nonnetje 2
2230 Grote Zaagbek 4 3
2670 Havik 2
2690 Sperwer 4
2870 Buizerd 9
3040 Torenvalk 2
3940 Fazant 5
4070 Waterral 22
4240 Waterhoen 19
4290 Meerkoet 308
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
4970 Drieteenstrandloper 2
5180 Bokje 3
5190 Watersnip 7
5290 Houtsnip 8
5910 Kleine Mantelmeeuw 20
5920 Zilvermeeuw 65
6680 Holenduif 1
6700 Houtduif 125 25
7670 Ransuil 2
8310 Ijsvogel 2
8560 Groene Specht 3
8760 Grote Bonte Specht 12
9760 Veldleeuwerik 1
10110 Graspieper 19
10200 Witte Kwikstaart 1
10660 Winterkoning 80
10840 Heggenmus 43
10990 Roodborst 53
11870 Merel 319
11980 Kramsvogel 1049 43
12000 Zanglijster 10
12010 Koperwiek 206 45
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
13140 Goudhaan 32
13640 Baardman 10
14370 Staartmees 18
14400 Glanskop 19
14610 Zwarte Mees 4
14620 Pimpelmees 109
14640 Koolmees 159
14790 Boomklever 1
14890 Boomkruiper 12
15390 Gaai 45
15490 Ekster 112
15600 Kauw 232
15671 Zwarte Kraai 220
15673 Bonte Kraai 1
15820 Spreeuw 58
15910 Huismus 1
15980 Ringmus 5
16360 Vink 392 26
16380 Keep 23
16490 Groenling 9
16530 Putter 16
17100 Goudvink 8
70140 Eekhoorn 1
70300 Ree 8
70400 Vos 7

November 2001
jaar 2001
mnd 11
t.p.=ter plaatse, ov=overvliegend
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
70 Dodaars 38
90 Fuut 8
100 Roodhalsfuut 1
720 Aalscholver 32 10
1220 Blauwe Reiger 20 3
1520 Knobbelzwaan 7
1530 Kleine Zwaan 2
1540 Wilde Zwaan 6 2
1590 Kolgans 2000
1610 Grauwe Gans 70 600
1700 Nijlgans 4 12
1790 Smient 8 4
1820 Krakeend 150
1840 Wintertaling 34
1860 Wilde Eend 86
1890 Pijlstaart 4
1940 Slobeend 46
1980 Tafeleend 105
2030 Kuifeend 221
2200 Nonnetje 2
2670 Havik 3
2690 Sperwer 11 1
2870 Buizerd 10 9
3040 Torenvalk 3
3940 Fazant 4
4070 Waterral 25
4240 Waterhoen 19
4290 Meerkoet 347
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
4970 Drieteenstrandloper 10
5180 Bokje 6
5190 Watersnip 4 10
5290 Houtsnip 9
5530 Witgat 2
5820 Kokmeeuw 28
5900 Stormmeeuw 20
5910 Kleine Mantelmeeuw 5
5920 Zilvermeeuw 507
6680 Holenduif 1
6700 Houtduif 140 60
7670 Ransuil 1
7680 Velduil 1
8310 IJsvogel 1
8560 Groene Specht 6
8760 Grote Bonte Specht 19
8870 Kleine Bonte Specht 1
9740 Boomleeuwerik 10 1
9760 Veldleeuwerik 6 5
10110 Graspieper 49 4
10141 Waterpieper 1
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
10660 Winterkoning 146
10840 Heggenmus 83
10990 Roodborst 142
11210 Zwarte Roodstaart 1
11870 Merel 331 9
11980 Kramsvogel 1203 350
12000 Zanglijster 26 1
12010 Koperwiek 150 25
13140 Goudhaan 55
13640 Baardman 2 3
14370 Staartmees 44
14400 Glanskop 12
14620 Pimpelmees 119
14640 Koolmees 179
14790 Boomklever 3
14890 Boomkruiper 10
15390 Gaai 45
15490 Ekster 138
15600 Kauw 153
15671 Zwarte Kraai 165
15673 Bonte Kraai 1
Berkheide Strand
t.p. ov. t.p. ov.
15820 Spreeuw 527 200
15910 Huismus 2
15980 Ringmus 2
16360 Vink 249 110
16380 Keep 9 5
16490 Groenling 30
16540 Sijs 2
16630 Barmsijs 20
17100 Goudvink 5
18470 IJsgors 1
18500 Sneeuwgors 1
70140 Eekhoorn 7
70300 Ree 5
70400 Vos 1

Oktober 2001
jaar 2001
mnd 10
t.p.=ter plaatse, ov=overvliegend
Berkheide
t.p. ov.
70 Dodaars 31
90 Fuut 9
720 Aalscholver 22 300
1220 Blauwe Reiger 13 3
1520 Knobbelzwaan 8 3
1590 Kolgans 26
1610 Grauwe Gans 1 37
1700 Nijlgans 2 9
1820 Krakeend 213
1840 Wintertaling 34
1860 Wilde Eend 126
1940 Slobeend 35
1980 Tafeleend 58
2030 Kuifeend 131
2600 Bruine Kiekedief 1
2670 Havik 4
2690 Sperwer 9
2870 Buizerd 11
3040 Torenvalk 3
3940 Fazant 3
4070 Waterral 17
4240 Waterhoen 21
4290 Meerkoet 232
5180 Bokje 1
5190 Watersnip 24 10
5410 Wulp 1
5460 Tureluur 1
5480 Groenpootruiter 1
Berkheide
t.p. ov.
5820 Kokmeeuw 4
5910 Kleine Mantelmeeuw 4
5920 Zilvermeeuw 12
6680 Holenduif 20
6700 Houtduif 80 180
7680 Velduil 1
8560 Groene Specht 10
8760 Grote Bonte Specht 20
9740 Boomleeuwerik 9 30
9760 Veldleeuwerik 500
9920 Boerenzwaluw 3
10020 Grote Pieper 1
10110 Graspieper 80 250
10170 Gele Kwikstaart 1
10190 Grote Gele Kwikstaart 9
10200 Witte Kwikstaart 20
10660 Winterkoning 120
10840 Heggenmus 126
10990 Roodborst 135
11220 Gekraagde Roodstaart 1
11390 Roodborsttapuit 11
11460 Tapuit 2
11860 Beflijster 1
11870 Merel 223
11980 Kramsvogel 5 35
12000 Zanglijster 137 60
12010 Koperwiek 68 400
12020 Grote Lijster 6
Berkheide
t.p. ov.
12770 Zwartkop 18
13110 Tjiftjaf 12
13140 Goudhaan 81
13150 Vuurgoudhaan 2
14370 Staartmees 49
14400 Glanskop 6
14540 Kuifmees 1
14610 Zwarte Mees 13 4
14620 Pimpelmees 102
14640 Koolmees 157
14790 Boomklever 1
14890 Boomkruiper 7
15390 Gaai 80
15490 Ekster 110 30
15600 Kauw 121 450
15630 Roek 8
15671 Zwarte Kraai 133 127
15673 Bonte Kraai 1
15820 Spreeuw 640 4000
Berkheide
t.p. ov.
16360 Vink 265 1500
16380 Keep 54 80
16490 Groenling 28 4
16530 Putter 6 12
16540 Sijs 200
16600 Kneu 23 9
16630 Barmsijs 1
17100 Goudvink 12 5
18470 Ijsgors 1
18660 Ortolaan 1
18770 Rietgors 18 4
70140 Eekhoorn 1
70300 Ree 1
70380 Vleermuis 8
70400 Vos 4

error: Content is protected !!