Wie zijn wij?

De Werkgroep Berkheide, opgericht in 1975, is een groep van ruim 30 vrijwilligers, die zich inzetten voor het behoud en herstel van het natuurlijk milieu van de duingebieden Berkheide en de Coepelduynen. De werkgroep heeft daartoe de natuurwaarden door systematisch onderzoek in kaart gebracht. Vooral het langlopende broedvogel monitoringsproject in Berkheide geniet landelijke bekendheid en geeft een waardevol inzicht in de ontwikkeling van de broedvogels in het nog steeds veranderende duin over een lange reeks van jaren.

Sinds 2017 wordt door de Werkgroep Berkheide ook de Coepelduynen op broedvogels geïnventariseerd. Daarnaast overlegt de werkgroep met de beheerders en overheden over het beheer en herstelprojecten en het voorkomen van aantastingen van de natuurwaarden in het gebied zowel door interne als externe oorzaken. Helaas moeten daarvoor vaak procedures worden gevoerd. Om de Werkgroep Berkheide in deze procedures een stevige juridische status te geven is in 1996 de Stichting Berkheide Coepelduynen opgericht, waaronder de Werkgroep Berkheide nu ressorteert. Veel is er bereikt sinds de oprichting van de werkgroep;

  • Dankzij de inzet van de Werkgroep Berkheide en de uit de werkgroep voorgekomen Stichting Duinbehoud is Berkheide als eerste van de duinen van het vaste land aangewezen als (Staats) Natuurmonument, hetgeen een betere bescherming bood. Inmiddels is Berkheide samen met Meijendel opgenomen in het Europese netwerk voor belangrijke natuurgebieden; Natura 2000.
  • Het gebied werd overgedragen aan Staatsbosbeheer die via het beheer veel zaken, zoals recreatie, reguleerde
  • De voorgenomen uitbreiding van de waterwinning in Berkheide werd fors gereduceerd.
  • In een deel van het gebied trok de waterwinning zich terug. Door een rigoureus regeneratieproject zijn weer een groot aantal vochtige valleien teruggekeerd waarin de oorspronkelijke vegetatie van Parnassia, orchideeën en andere bijzondere planten te bewonderen zijn.
  • De plezierjacht is uit Berkheide verdwenen
  • Het bollenteeltgebied Lentevreugd is omgevormd tot duingrasland en moeras en is (weer) een integraal onderdeel van Berkheide
  • Aantasting van het gebied door infrastructurele werken is voorkomen.
error: Content is protected !!