Katwijkse Vogelwacht

⇐Terug

Uit: Vogels van Berkheide, 1987.

Jaaroverzicht broedvogels 1970 – 1978

Jaaroverzicht broedvogels 1962 – 1969

Jaaroverzicht broedvogels 1954 – 1961

De belangrijkste bron voor gegevens over de broedvogels van Berkheide voor 1976 vormen de jaarverslagen van de Katwijkse Vogelwacht (1954–1976). Deze vogelwacht bewaakte in de genoemde jaren een deel van Berkheide rond het Jan Parlebos, dat op kaarten uit die tijd staat aangegeven als “vogelbroed-terrein”. In haar jaarverslagen over 1954 tot en met 1971 geeft de vogelwacht aantalsschattingen voor alle broedvogels in Berkheide, terwijl in de jaarverslagen over 1974 tot en met 1976 voor een beperkt aantal soorten aantalsschattingen worden gegeven. De opgegeven aantallen waren niet zozeer het resultaat van gerichte, systematische tellingen, maar minimumschattingen op grond van losse waarnemingen en de “indruk” van de verschillende waarnemers. Aan de hand van gesprekken met oud-leden van de vogelwacht werd duidelijk dat de cijfers met de nodige voorzichtigheid moeten worden gehanteerd om de volgende redenen:

  • Waarschijnlijk werd, in ieder geval voor een deel van de soorten, niet het gehele duinterrein tussen de Wassenaarse Slag en Katwijk onderzocht. Pas sinds 1971 werden ook “het terrein van de Leidse Duinwater Mij. en de Pan van Persijn” bij het onderzoek betrokken, waardoor met name de aantallen van de bosvogels sinds dat jaar veel hoger zijn.
  • Van veel kleine zangvogels werden waarschijnlijk niet de territoria maar het aantal broedgevallen geteld. Dit feit, tezamen met het voorgaande, is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak voor de lage aantallen van veel kleine zangvogels (zie bijvoorbeeld de fitis in het overzicht).
  • Ook waarnemingen door de leden van de vogelwacht die buiten Berkheide werden gedaan, werden soms in de aantallen voor Berkheide opgenomen. Dit geldt met name voor weidevogels die in de polders tussen Berkheide en Valkenburg broedden (bijv. de Grutto) en ook voor een soort als de Zwarte Roodstaart, die in de toenmalige nieuwbouwwijken van Katwijk tot broeden kwam.
  • Sommige opgaven zijn waarschijnlijk gebaseerd op een volgens de huidige inzichten onjuiste interpretatie van de waarnemingen (zie bijv. bij de Watersnip).
  • Ondanks deze tekortkomingen geven de resultaten van de Katwijkse Vogelwacht belangrijke informatie over het voorkomen van broedvogels in Berkheide voor 1976.
error: Content is protected !!