Uitgaven door anderen

In chronologische volgorde,

Over Berkheide, Lentevreugd, Coepelduynen:
 • Verrips, M. (2012). Vogels ringen in Berkheide. In: Duinstag 2012-1, p. 25-35.
 • Brink, D.J. ten, J.A. Inberg & M. Japink (2009). Vegetatiekartering berkheide 2008, deelgebieden ‘Toverduin en Tasjesduin’. Rapport nr. 08-208, Bureau Waardenburg, Culemborg.
 • Inberg, H., e.a. (2010). Vegetatiekartering Berkheide 2008-2009, inclusief Lentevreugd en Dunea-terreinen. Bureau Waardenburg, Culemborg.
 • Slaterus, R. (2008). Broedvogels van Berkheide in 2007. Sovon.
 • Zuyderduyn, C. (2006). De sprinkhanen en krekels van Katwijk. Duinstag 2006-1:16-24.
 • Zoest, K. van (2005). Liggend bergvlas, nog steeds bij Katwijk. In: Holland’s Duinen 47, p. 57.
 • Buro Bakker (2002). Vegetatiekartering Zuid-Holland-Utrecht 2002, Wassenaar – Berkheide. Assen.
 • Rieffe, E.C. (2002). Waarnemingen Klein en Groot Berkheide 1997. Intern rapport, afd. Archeologie gemeente ’s-Gravenhage, p. 1-6.
 • Jalink, L. (2001). Paddestoelen van Berkheide. Natuurwetenschappelijk Archief Staatsbosbeheer Regio West.
 • Kampeer Vereniging Katwijk (2000). Jubileumboekje, uitgegeven bij het 50-jarig bestaan.
 • Dijkstra, K.D. (1999). Libellen in Berkheide en De Klip 1998. Holland’s Duinen 34:19-41.
 • Dijkstra, K.D. (1998). Libellen in Berkheide en de Coepelduynen 1995-1997, drie jaar waarnemen tussen Noordwijk en Wassenaar. Holland’s Duinen 32:7-28.
 • Dijkstra, K.D. (1997). De libellen van Katwijk. Duinstag, jaargang 12(1):4-9.
 • Leltz, G.M., J. van Genderen & E.M. Nijssen (1993). Vegetatiekartering Berkheide 1989. N.V. Energie- en Watervoorziening Rijnland.
 • Weeda, E.J. (1991). Verslag Mosseninventarisatie Berkheide 1991. Natuurwetenschappelijk Archief Staatsbosbeheer Regio West.
 • Bruijn, G.J. de (1986). Ontstaan en ondergang van het dorpje Berkhey. Hoe het komt dat er geen Wassenaar aan Zee bestaat. Duin 1986-1, pp. 3-4.
 • Runhaar, J. (1979). Invloed van vergravingen op de vegetatie in de duinen. Doctoraalverslag Milieubiologie, Rijksuniversiteit Leiden.
 • inventarisatierapport 2008/05.
 • Leidsche Duinwatermaatschappij (1978). Jubileumkrant 1878-1978 bij 100-jarig bestaan van de LDM.
 • Dorp, C.T. van (1977). Thesium humifusum DC. Teruggevonden in de duinen bij Katwijk. Gorteria dl. 8 nr. 9, pp. 169-172. Rijksherbarium, Leiden.
 • Lindenbergh, P.C. (1956). Zestien jaar duinbevloeiing. Voordracht gehouden voor de Vereniging voor Waterleidingsbelangen in Nederland op ?? april 1956. Water 40 nr. 18:231-236.
 • Leidsche Duinwatermaatschappij (1953). Vijfenzeventig jaar L.D.M. 1878-1953.
 • Lindenbergh, P.C. (1949). De belangrijkste uitbreidingswerken van de laatste 15 jaar in de waterwinplaats van Leiden c.a. Water 33:223-225 en 232-235.
 • Lindenbergh, P.C. (1940). Duinbevloeiïng voor de Leidsche Duinwaterwinning. De Ingenieur 18:A160-A161.

Voorts:
Beer, H.F.M. de, e.a. (div. jaren). Jaaroverzichten / Jaarverslagen van Ringgroep De Beer / Vogelringstation De Beer voor de volgende jaren (hier vermeld voor zover aanwezig in archief van de Werkgroep Berkheide): 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973 1974, 1975, 1976 en 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.

Deels over Berkheide, Lentevreugd, Coepelduynen
 • Roos, R. (2019). Bloeiende duinen. Uitgeverij Natuurmedia
 • Warmerdam, Nick & Ruurd Kok (2015). Archeologische inventarisatie van veldversterkingen van de Atlantikwall in Meijendel en Berkheide. Holland’s Duinen 66:28-35.
 • Kras, M. (2014). Bunkers in de natuur van Wassenaar. Staatsbosbeheer, Driebergen.
 • Dijkstra, M.F.P. (2011). Rondom de mondingen van Rijn en Maas. Landschap en bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek. Proefschrift. Sidestone Press, Leiden.
 • Bouwman, J.H., V.J. Kalkman, A van Kleunen, et al (2007). Beleidsmonitoring OBN-fauna in het Hollands duin (Noordwijk, Coepelduinen en Berkheide). Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF), rapportnummer 2007.05, Nijmegen.
 • Lit, R. van (2004). Merck toch hoe sterck. Verdedigingswerken in Wassenaar. Gids bij Open Monumentendag Wassenaar 2004.
 • Plas, W. van der & G.D. van Kruistum (2000). Oud Katwijk vanuit de lucht (foto’s: KLM Aerocarto). Slingenberg boekproducties, Hoogeveen.
 • Mulder, J.L. (2000). De vos in Meijendel en berkheide. Rapport Duinwaterbedrijf Zuid-Holland.
 • Vertegaal, C.T.M. (red.) (2000). Beheersplan Berkheide, Meijendel, Solleveld 2000-2009. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland en Staatsbosbeheer.
 • Meer, H.P. van der (1996). Atlas van broedvogels tussen Katwijk en Scheveningen. Een inventarisatie in het kader van de MER diep-infiltratie fase II. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland.
 • Meijer, A., A. van Egmond, G. van der Bent en R. van Rossum (1996). Vogels van Katwijk. Vogelclub Katwijk.
 • Pet, M. (1993). Herintroductie van reeën in Berkheide en Meijendel. Stichting Duinbehoud, Leiden.
 • Verstrael, T.J. (1993). Vogels, vossen en verstruiking. Meijendel-mededelingen 25:29-43.
 • Steenkamp, F. & N van Gelderen (1992). Natuurlijk Wassenaar. Vereniging van Vrienden van Wassenaar.
 • Anonymus (1991). Beheersplan Hollands Duin voor de periode 1991-2001. Staatsbosbeheer Regio Holland-Utrecht, Nieuwegein.
 • Vertegaal, C.T.M. & G. van Ommering (1990). Mogelijkheden voor natuurontwikkeling in Berkheide/Meijendel. Verkennende studie over het duingebied tussen Katwijk en Den Haag. Bureau Duin + Kust, Leiden.
 • Dijk, H.W.J. van (1984). Invloeden van oppervlakte-infiltratie ten behoeve van duinwaterwinning op kruidachtige oevervegetaties. Proefschrift, Wageningen.
 • Kamphuis, P.H. (1985). Het drama bij de Wassenaarse Slag, februari 1994. De Bataafse Leeuw, Amsterdam-Dieren. (nr. 94 van bibliotheek Historische Vereniging Oud Wassenaar).
 • IODZH (1982). Eindrapport Stuurgroep IODZH (Integraal Onderzoek Drinkwatervoorziening Zuid-Holland). Provincie Zuid-Holland.
 • Weeda, E.J., m.m.v. A.H.P.M. Salman en G. van Ommering (1981). Over standplaats en voorkomen van Poa bulbosa L. var. bulbosa en var. vivipara Koeler in Nederland, in het bijzonder in de duinstreek. Gorteria dl. 10 nr. 8, pp. 135-146.
 • Bakker, T.W.M., J.A. Klijn en F.J. van Zadelhoff (1979). Duinen en duinvalleien. Een landschapsecologische studie van het Nederlandse duingebied. Studie- en informatiecentrum voor het Milieu, TNO. Pudoc, Wageningen.
 • Dijk, H.W.J. van, G. van Ommering, J. Runhaar, et al (1978). Invloed waterwinning op natuurlijk duinmilieu. Natuur en Milieu 1978(1):3-14.
 • Dijk, H.W.J. van, G. van Ommering, J. Runhaar, et al (1977). De invloed van waterwinning op de oekologie van de duinen. Rapport, Leiden.  Bekijk hier de pdf.
 • Boerboom, J.H.A. (1958). Begroeiing en landschap van de duinen onder Scheveningen en Wassenaar van omstreeks 1300 tot heden. Een historisch-vegetatiekundige studie. In: Beplanting en recreatie in de Haagse duinen. Rapport van de Adviescommissie Duinbeplanting. ITBON-mededeling 39, Arnhem.
 • Vuijck, L. (1898). De plantengroei der duinen. Proefschrift, Leiden.
 • Molkenboer, J.H. & C. Kerbert (1840). Flora Leidensis.
 • Gevers van Endegeest, D.T. (1826). Verhandeling over het toegangbaar maken van de duinvalleien langs de kust van Holland. Verhandelingen van de Maatschappij ter Bevordering van de Landbouw 18.
 • Kops, J. (1798). Tegenwoordige staat der duinen van het voormalig gewest Holland.

Jaar uitgave niet bekend:

 • Zee, A. van der (z.j.) Atlantikwall Zuid-Holland, van Noordwijk tot de Punt van Goeree. Erfgoedhuis Zuid-Holland.
 • Melink, G-J (z.j.). Atlantikwall Zuid-Holland, van Noordwijk tot de punt van Goeree. Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Verdere info over Berkheide, Lentevreugd en de Coepelduynen is ook te vinden in de volgende tijdschriften:

error: Content is protected !!