Overig

Over Berkheide

 • Bal, A.P., J.M. van de Langkruis, G. van Ommering, J. Runhaar, A.H.P.M. Salman & C.T.M. Vertegaal (1977). Berkheide. Evaluatie van het duingebied tussen Katwijk en Wassenaar over 1976. Werkgroep berkheide, Leiden.
 • Beer, H.F.M. de, e.a. (div. jaren). Jaaroverzichten / Jaarverslagen van Ringgroep De Beer / Vogelringstation De Beer voor de volgende jaren (hier vermeld voor zover aanwezig in archief van de Werkgroep Berkheide): 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973 1974, 1975, 1976 en 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.
 • Brink, D.J. ten, J.A. Inberg & M. Japink (2009). Vegetatiekartering berkheide 2008, deelgebieden ‘Toverduin en Tasjesduin’. Rapport nr. 08-208, Bureau Waardenburg, Culemborg.
 • Bruijn, G.J. de (1986). Ontstaan en ondergang van het dorpje Berkhey. Hoe het komt dat er geen Wassenaar aan Zee bestaat. Duin 1986-1, pp. 3-4.
 • Buro Bakker (2002). Vegetatiekartering Zuid-Holland-Utrecht 2002, Wassenaar – Berkheide. Assen.
 • Dorp, C.T. van (1977). Thesium humifusum DC. Teruggevonden in de duinen bij Katwijk. Gorteria dl. 8 nr. 9, pp. 169-172. Rijksherbarium, Leiden.
 • Haar, B.J.M. & G. van Ommering (1983). Sterke toename van de Wulp in Berkheide. Duin 6(4):3-7.
 • Inberg, H., e.a. (2010). Vegetatiekartering Berkheide 2008-2009, inclusief Lentevreugd en Dunea-terreinen. Bureau Waardenburg, Culemborg.
 • Jalink, L. (2001). Paddestoelen van Berkheide. Natuurwetenschappelijk Archief Staatsbosbeheer Regio West.
 • Kampeer Vereniging Katwijk (2000). Jubileumboekje, uitgegeven bij het 50-jarig bestaan.
 • Leltz, G.M., J. van genderen & E.M. Nijssen (1993). Vegetatiekartering Berkheide 1989. N.V. Energie- en Watervoorziening Rijnland.
 • Lindenbergh, P.C. (1940). Duinbevloei9ing voor de Leidsche Duinwaterwinning. De Ingenieur 18:A160-A161.
 • Lindenbergh, P.C. (1949). De belangrijkste uitbreidingswerken van de laatste 15 jaar in de waterwinplaats van Leiden c.a. Water 33:223-225 en 232-235.
 • Lindenbergh, P.C. (1956). Zestien jaar duinbevloeiing. Voordracht gehouden voor de Vereniging voor Waterleidingsbelangen in Nederland op ?? april 1956. Water 40 nr. 18:231-236.
 • Ommering, G. van & T. Verstrael (1987). Veranderingen in de broedvogelbevolking in het duingebied Berkheide. Argus (12)1987-3:12-15.
 • Rieffe, E.C. (2002). Waarnemingen Klein en Groot Berkheide 1997. Intern rapport, afd. Archeologie gemeente ’s-Gravenhage, p. 1-6.
 • Runhaar, J. (1979). Invloed van vergravingen op de vegetatie in de duinen. Doctoraalverslag Milieubiologie, Rijksuniversiteit Leiden.
 • Salman, A.H.P.M. (1986). Tien jaar Werkgroep Berkheide. Duin 9(1):5-7.
 • Slaterus, R. (2008). Broedvogels van Berkheide in 2007. SOVON inventarisatierapport 2008/05.
 • Verrips, M. (2012). Vogels ringen in Berkheide. In: Duinstag 2012-1, p. 25-35.
 • Verstrael, T.J. en G. van Ommering (1984). Wildschadecommissies doen mee aan hetze tegen de vos. Natura, juli/augustus 1984, pp. 198-204.
 • Vertegaal, C.T.M. (1988). Regeneratiemogelijkheden van het Boerendelgebied (Berkheide) in relatie tot de waterwinning. Bureau Duin + Kust, Leiden.
 • Vertegaal, C.T.M. & A.H. Salman (1979). Drains in Berkheide? Te verwachten effekten op het natuurlijk milieu. Duin 2(1):3-8.
 • Weeda, E.J. (1991). Verslag Mosseninventarisatie Berkheide 1991. Natuurwetenschappelijk Archief Staatsbosbeheer Regio West.
 • Zoest, K. van (2005). Liggend bergvlas, nog steeds bij Katwijk. In: Holland’s Duinen 47, p. 57.
 • Zuyderduyn, C. (2007). Lentevreugd; toplokatie voor libellen in Zuid-Holland. Holland’s Duinen 50:21-22.
 • Zuyderduyn, C. (2016). Onderzoek naar het voorkomen van Waterspitsmuis en Dwergmuis in Berkheide en Lentevreugd. Staatsbosbeheer.

Deels over Berkheide

 • Anonymus (1991). Beheersplan Hollands Duin voor de periode 1991-2001. Staatsbosbeheer Regio Holland-Utrecht, Nieuwegein.
 • Bakker, T.W.M., J.A. Klijn en F.J. van Zadelhoff (1979). Duinen en duinvalleien. Een landschapsecologische studie van het Nederlandse duingebied. Studie- en informatiecentrum voor het Milieu, TNO. Pudoc, Wageningen.
 • Boerboom, J.H.A., 1958. Begroeiing en landschap van de duinen onder Scheveningen en Wassenaar van omstreeks 1300 tot heden. Een historisch-vegetatiekundige studie. In: Beplanting en recreatie in de Haagse duinen. Rapport van de Adviescommissie Duinbeplanting. ITBON-mededeling 39, Arnhem.
 • Bouwman, J.H., V.J. Kalkman, A van Kleunen & R.P.J.H. Struik (2007). Beleidsmonitoring OBN-fauna in het Hollands duin (Noordwijk, Coepelduinen en Berkheide). Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF), rapportnummer 2007.05, Nijmegen.
 • Dijk, H.W.J. van, G. van Ommering, J. Runhaar, A.H.P.M. Salman & C.T.M. Vertegaal (1977). De invloed van waterwinning op de oekologie van de duinen. Rapport, Leiden.
 • Dijk, H.W.J. van, G. van Ommering, J. Runhaar, A.H.P.M. Salman & C.T.M. Vertegaal (1978). Invloed waterwinning op natuurlijk duinmilieu. Natuur en Milieu 1978(1):3-14.                 Bekijk hier de pdf.
 • Dijk, H.W.J. van (1984). Invloeden van oppervlakte-infiltratie ten behoeve van duinwaterwinning op kruidachtige oevervegetaties. Proefschrift, Wageningen.
 • Dijkstra, K.D. (1997). De libellen van Katwijk. Duinstag, jaargang 12(1):4-9.
 • Dijkstra, K.D. (1998). Libellen in Berkheide en de Coepelduynen 1995-1997, drie jaar waarnemen tussen Noordwijk en Wassenaar. Holland’s Duinen 32:7-28.
 • Dijkstra, K.D. (1999). Libellen in berkheide en De Klip 1998. Holland’s Duinen 34:19-41.
 • Dijkstra, M.F.P. (2011). Rondom de mondingen van Rijn en Maas. Landschap en bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek. Proefschrift. Sidestone Press, Leiden.
 • Erfgoedhuis Zuid-Holland / A. van der Zee (z.j.) Atlantikwall Zuid-Holland … van Noordwijk tot de Punt van Goeree.
 • Gevers van Endegeest, D.T. (1826). Verhandeling over het toegangbaar maken van de duinvalleien langs de kust van Holland. Verhandelingen van de Maatschappij ter Bevordering van de Landbouw 18.
 • Ingberg, H., D.J. ten Brink, R. van de Haterd, L. Leusink, R. van Grunsven, M. Japink & L. Anema (2010). Vegetatiekartering Berkheide 2008-2009, incklusief Lentevreugd en Dunea-terreinen. Bureau Waardenburg, Culemborg.
 • IODZH (1982). Eindrapport Stuurgroep IODZH (Integraal Onderzoek Drinkwatervoorziening Zuid-Holland). Provincie Zuid-Holland.
 • Kamphuis, P.H. (1985). Het drama bij de Wassenaarse Slag, februari 1994. De Bataafse Leeuw, Amsterdam-Dieren. (nr. 94 van bibliotheek Historische Vereniging Oud Wassenaar).
 • Kops, J., 1798. Tegenwoordige staat der duinen van het voormalig gewest Holland.
 • Kras, M. (2014). Bunkers in de natuur van Wassenaar. Staatsbosbeheer, Driebergen.
 • Leidsche Duinwatermaatschappij (1953). Vijfenzeventig jaar L.D.M. 1878-1953.
 • Leidsche Duinwatermaatschappij (1978). Jubileumkrant 1878-1978 bij 100-jarig bestaan van de LDM.
 • Lit, R. van (2004). Merck toch hoe sterck. Verdedigingswerken in Wassenaar. Gids bij Open Monumentendag Wassenaar 2004.
 • Meer, H.P. van der (1996). Atlas van broedvogels tussen Katwijk en Scheveningen. Een inventarisatie in het kader van de MER diep-infiltratie fase II. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland.
 • Meijer, A., A. van Egmond, G. van der Bent en R. van Rossum (1996). Vogels van Katwijk. Vogelclub Katwijk.
 • Melink, G-J (z.j.). Atlantikwall Zuid-Holland, van Noordwijk tot de punt van Goeree. Erfgoedhuis Zuid-Holland.
 • Molkenboer, J.H. & C. Kerbert (1840). Flora Leidensis.
 • Mulder, J.L. (2000)> De vos in Meijendel en berkheide. Rapport Duinwaterbedrijf Zuid-Holland.
 • Pet, M. (1993). Herintroductie van reeën in Berkheide en Meijendel. Stichting Duinbehoud, Leiden.
 • Plas, W. van der & G.D. van Kruistum (2000). Oud Katwijk vanuit de lucht (foto’s: KLM Aerocarto). Slingenberg boekproducties, Hoogeveen.
 • Steenkamp, F. & N van Gelderen (1992). Natuurlijk Wassenaar. Vereniging van Vrienden van Wassenaar.
 • Verstrael, T.J. (1993). Vogels, vossen en verstruiking. Meijendel-mededelingen 25:29-43.
 • Verstrael, T.J. & C.T.M. Vertegaal (1999). Berkheide, goede tijden slechte tijden. Holland’s Duinen 35:5-24.
 • Vertegaal, C.T.M. (red.) (2000). Beheersplan Berkheide, Meijendel, Solleveld 2000-2009. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland en Staatsbosbeheer.
 • Vertegaal, C.T.M. & G. van Ommering (1990). Mogelijkheden voor natuurontwikkeling in Berkheide/Meijendel. Verkennende studie over het duingebied tussen Katwijk en Den Haag. Bureau Duin + Kust, Leiden.
 • Vuijck, L. (1898). De plantengroei der duinen. Proefschrift, Leiden.
 • Warmerdam, Nick & Ruurd Kok 2015. Archeologische inventarisatie van veldversterkingen van de Atlantikwall in Meijendel en Berkheide. Holland’s Duinen 66:28-35.
 • Weeda, E.J., m.m.v. A.H.P.M. Salman en G. van Ommering (1981). Over standplaats en voorkomen van Poa bulbosa L. var. bulbosa en var. vivipara Koeler in Nederland, in het bijzonder in de duinstreek. Gorteria dl. 10 nr. 8, pp. 135-146.
 • Zuyderduyn, C. (2006). De sprinkhanen en krekels van Katwijk. Duinstag 2006-1:16-24.

Verdere info over Berkheide is ook te vinden in de volgende tijdschriften:

error: Content is protected !!