Katwijkse Vogelwacht 1970-1978

⇐Terug

⇐vorige
  1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
Dodaars 7 6
Fuut 5 5
Geoorde Fuut
Bergeend 5 5 6 6
Krakeend 4 8 10 15
Wintertaling 22 22 18 12
Wilde Eend 48 42
Zomertaling 2 4 2
Slobeend 48 45
Tafeleend 14 16 12
Kuifeend 40 42
Torenvalk 2 2 3 5 5
Boomvalk 1 1 1 1 1
Patrijs 2 5
Kwartel (+)
Fazant 23 25
Waterral 3 3 7 2 3
Waterhoen 33 32
Meerkoet 52 50
  1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
Scholekster 3 3
Kleine Plevier 8 9 7 3 2
Kievit 36 34
Watersnip 1 3 1
Houtsnip 2 2
Grutto (+)
Wulp 5 6 5 4
Tureluur (+) 2 2 2
Kokmeeuw 3
Zilvermeeuw
Holenduif 1
Houtduif (-) 15 18
Turkse Tortel 7 8 8
Tortelduif 10 12
Koekoek (-) 8 15 8
Steenuil 3 5 3 4 2
Bosuil 1 1 2
Ransuil 6 7 4 4
Velduil (+) 2 1
Groene Specht 2 4
  1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
Grote Bonte Specht 2 5
Kuifleeuwerik (+) 12 13
Boomleeuwerik 12 5
Veldleeuwerik 18 15
Oeverzwaluw 8 6 4 3
Boerenzwaluw 12 12
(Duinpieper)
Boompieper 22 22
Graspieper 14 20
Gele Kwikstaart (+) 1 1
Witte Kwikstaart 4 5
Winterkoning 10 18
Heggemus (-) 28 28
Roodborst 4 14
Nachtegaal (-) 10 20
Zw. Roodstaart (+) 6 4
Gekr. Roodstaart 7 14 7 5
Paapje 10 8 5 6
Roodborsttapuit 20 18 21 17
Tapuit 28 28 24 18
  1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
Merel 20 45
Zanglijster 6 12
Grote Lijster 3 8
Sprinkhaanz. 7 10 5
(Snor) 1 1
Rietzanger 7 9 3 3
Bosrietzanger (-?) 3 4 8
Kl. Karekiet (-?) 3 5
(Grote Karekiet) 2 2 1
Spotvogel 2 6 2 4
Braamsluiper 5
Grasmus (-) 18 22 21 20
Tuinfluiter 2 8
Zwartkop 5 9
Tjiftjaf 3 8
Fitis (-) 24 38
Goudhaantje 5
Grauwe Vliegenv. 2 9 5
Staartmees 3
(Matkop) 5
  1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
Pimpelmees 4 33
Koolmees 4 5 36
Boomkruiper 2
Wielewaal 1 2 1 1
Grauwe Klauwier 4 4 1 1
Gaai 8 12
Ekster 9 14
Kauw 2 8
Zwarte Kraai 1 5
Spreeuw 2 12
Ringmus 2 10
Vink 1 6
Groenling 3 8
Putter (+) 2 4 4 3
Kneu 50 58
Geelgors (+) 1 5
Rietgors 22 26
  1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Toelichting

Gegeven worden de aantallen zoals die zijn vermeld in de jaarverslagen over 1954-1976
De betrouwbaarheid van de gegevens is aangegeven op de volgende manieren:
¤ soorten waarvan de determinatie betwijfeld wordt zijn tussen () geplaatst.
¤ (-) is vermeld achter soorten die hoogstwaarschijnlijk sterk zijn onderteld doordat alleen nestvondsten
zijn vermeld en/of slechts een gedeelte van het gebied werd geteld.
¤ (+) is vermeld achter soorten die hoogstwaarschijnlijk niet of in veel lagere aantallen in de duinen
broedden en waarvan de opgave hoogstwaarschijnlijk (tenminste grotendeels) betrekking heeft op
broedvogels uit de omgeving van Berkheide of waarvan de opgave hoogstwaarschijnlijk is gebaseerd op
de toepassing van verkeerde interpretatiecriteria.
¤ in ’67 zijn “de afgesloten LDM-terreinen” (tegenwoordig Dunea) erbij betrokken, waardoor, zo werd
vermeld, de aantallen hoger liggen.
¤ in ’71 zijn de LDM-terreinen er weer bij betrokken, evenals de Pan van Persijn, waardoor met name de
aantallen van de bosvogels hoger liggen.
¤ voor de jaren na ’71 worden geen of maar enkele soorten vermeld.
“-”   = soort niet als broedvogel vermeld of aantal 0 opgegeven.
”  ”  = soort niet als broedvogel vermeld of geen opgave

error: Content is protected !!