Broedvogels

Jaaroverzichten

Tabellen van alle broedvogels per jaar in  Berkheide,  Lentevreugd  en  Coepelduynen

Soortoverzichten

Trends van soorten afzonderlijk en van soortengroepen in Berkheide, Lentevreugd en de Coepelduynen

Kolonievogels

We hebben drie kolonievormende vogelsoorten die in het gebied broeden, waarbij er één een explosieve groei doormaakt


Methode

De Werkgroep Berkheide doet sinds 1976 vogelpopulatieonderzoek in Berkheide.
Het veldwerk is van 1976 tot 2012 uitgevoerd volgens de methode die is beschreven in Van Ommering (2000). Deze methode is gebaseerd op de principes van het Broedvogel Monitoring Project (BMP) (Van Dijk 2004; Van Dijk & Boele 2011).  In 2004 is het onderzoeksgebied uitgebreid met Lentevreugd en omvat het 20 kavels (zie kaart).  Tijdens het broedseizoen zijn de onderzochte kavels ongeveer wekelijks bezocht. De eenden werden tot 2012 enigszins afwijkend geïnventariseerd. Dit ging op basis van de handleiding Vogelwerkgroep Grote Rivieren (wet. meded. KNNV, nr 96). Naast de wekelijkse tellingen waren er drie simultane eendentellingen (in maart, april en mei), waarbij de verwerking centraal plaatsvond. Dit om het effect van verplaatsingen van deze niet-territoriale vogels tegen te gaan. Klik hier voor de handleiding uit deze tijd.

Sinds 2012 worden de resultaten van het veldwerk ingevoerd op de SOVON-site en vindt interpretatie plaats met behulp van het programma autoclustering (Van Dijk et al. 2012). Hierbij worden de waarnemingen nog steeds op papier in het veld genoteerd en na afloop ingevoerd in autoclustering programma Avimap dat door SOVON gefaciliteerd wordt. De BMP methodiek van SOVON sloot vrijwel naadloos aan op onze eigen methode, waar sterkere aandacht aan gelijkzang werd besteed. Er is gedurende twee jaar onderzocht of er sprake was van een trendbreuk sinds de invoering van deze methode. Dat bleek alleen in geringe mate het geval te zijn voor de eendensoorten. De eendensoorten maken door diverse oorzaken al jarenlang een achteruitgang door in Berkheide en deze afname bleek nog steeds zichtbaar. Sinds 2017 wordt er door een groeiend aantal inventarisanten gebruik gemaakt van de Avimap-app op mobiele telefoon of tablet, waarbij de waarnemingen in het veld direct in Avimap geplaatst worden

Sinds 2017 worden de Coepelduynen eveneens door de werkgroep geïnventariseerd. Dit duingebied tussen Katwijk en Noordwijk is 150 ha groot en is verdeeld in drie kavels, zie kaart.

error: Content is protected !!