Samenstelling soortgroepen

⇐Terug

Soortgroepen per 16-9-2017:
Watervogels Vogels van hoog struweel
Fuut Houtduif
Knobbelzwaan Zomertortel
Nijlgans Ransuil
Waterhoen Groene Specht
Meerkoet Boomleeuwerik
IJsvogel Merel
Brandgans Staartmees
Bergeend Koolmees
Soepeend Geelgors
Krakeend Kleine Barmsijs
Kuifeend Ringmus
Slobeend Nachtzwaluw
Tafeleend Putter
Wilde Eend Bosvogels
Wintertaling Boomvalk
Zomertaling Torenvalk
Krooneend Houtsnip
Moerasvogels Holenduif
Dodaars Bosuil
Geoorde Fuut Grote Bonte Specht
Waterral Spotvogel
Porseleinhoen Tuinfluiter
Tureluur Zwartkop
Watersnip Tjiftjaf
Kluut Goudhaantje
Visdief Grauwe Vliegenvanger
Oeverzwaluw Gekraagde Roodstaart
Sprinkhaanzanger Roodborst
Rietzanger Zanglijster
Bosrietzanger Grote Lijster
Kleine Karekiet Glanskop
Paapje Kuifmees
Rietgors Pimpelmees
Baardmannetje Vink
Roerdomp Groenling
Blauwborst Goudvink
Woudaapje Spreeuw
Grauwe Gans Gaai
Grote Canadese Gans Ekster
Kleinst Waterhoen Zwarte Kraai
Cetti’s Zanger Boomkruiper
Snor Bonte Vliegenvanger
Vogels van duingraslanden Fluiter
Patrijs Boomklever
Velduil Wielewaal
Veldleeuwerik Zwarte Specht
Graspieper Sperwer
Gele Kwikstaart Buizerd
Engelse Kwikstaart Havik
Kwartel Sijs
Kwartelkoning Kleine Bonte Specht
Pioniervogels Appelvink
Kleine Plevier Halsbandparkiet
Kuifleeuwerik Zwarte Mees
Vogels van mozaïeklandschap Vuurgoudhaantje
Fazant Aalscholver
Scholekster Europese Kanarie
Kievit Overige vogels
Wulp Turkse Tortel
Grutto Koekoek
Kokmeeuw Steenuil
Kleine Mantelmeeuw Boerenzwaluw
Zilvermeeuw Huiszwaluw
Stormmeeuw Witte Kwikstaart
Boompieper Zwarte Roodstaart
Grauwe Klauwier Huismus
Roodborsttapuit Kauw
Tapuit Kerkuil
Roodmus
Vogels van laag struweel
Winterkoning
Heggenmus
Grasmus
Braamsluiper
Fitis
Kneu

 

error: Content is protected !!