Samenstelling soortgroepen

⇐Terug

Soortgroepen per 16-9-2017:
1/d Watervogels 7/j Vogels van hoog struweel
Fuut Houtduif
IJsvogel Zomertortel
Knobbelzwaan Ransuil
Nijlgans Groene Specht
Waterhoen Boomleeuwerik
Meerkoet Merel
IJsvogel Staartmees
Brandgans Koolmees
Bergeend Geelgors
Soepeend Kleine Barmsijs
Krakeend Ringmus
Kuifeend Nachtzwaluw
Slobeend Putter
Tafeleend 8/k Bosvogels
Wilde Eend Boomvalk
Wintertaling Torenvalk
Zomertaling Houtsnip
Krooneend Holenduif
2/e Moerasvogels Bosuil
Dodaars Grote Bonte Specht
Geoorde Fuut Spotvogel
Waterral Tuinfluiter
Porseleinhoen Zwartkop
Tureluur Tjiftjaf
Watersnip Goudhaantje
Kluut Grauwe Vliegenvanger
Visdief Gekraagde Roodstaart
Oeverzwaluw Roodborst
Sprinkhaanzanger Zanglijster
Rietzanger Grote Lijster
Bosrietzanger Glanskop
Kleine Karekiet Kuifmees
Paapje Pimpelmees
Rietgors Vink
Baardmannetje Groenling
Roerdomp Goudvink
Blauwborst Spreeuw
Woudaapje Gaai
Grauwe Gans Ekster
Grote Canadese Gans Zwarte Kraai
Kleinst Waterhoen Boomkruiper
Cetti’s Zanger Bonte Vliegenvanger
Snor Fluiter
3/f Vogels van duingraslanden Boomklever
Patrijs Wielewaal
Velduil Zwarte Specht
Veldleeuwerik Sperwer
Graspieper Buizerd
Gele Kwikstaart Havik
Engelse Kwikstaart Sijs
Kwartel Kleine Bonte Specht
Kwartelkoning Appelvink
4/g Pioniervogels Halsbandparkiet
Kleine Plevier Zwarte Mees
Kuifleeuwerik Vuurgoudhaantje
5/h Vogels van mozaïeklandschap Aalscholver
Fazant Europese Kanarie
Scholekster 9/l Overige vogels
Kievit Turkse Tortel
Wulp Koekoek
Grutto Steenuil
Kokmeeuw Boerenzwaluw
Kleine Mantelmeeuw Huiszwaluw
Zilvermeeuw Witte Kwikstaart
Stormmeeuw Zwarte Roodstaart
Boompieper Huismus
Grauwe Klauwier Kauw
Roodborsttapuit Kerkuil
Tapuit
Roodmus
6/i Vogels van laag struweel
Winterkoning
Heggenmus Andere gebruikte groepen:
Grasmus a (Soorten-)aantal
Braamsluiper b Territoriale vogels
Fitis c Eenden
Kneu
Nachtegaal

 

error: Content is protected !!